Başarılı Olarak Kapanan Projeler

Sıra No

Proje No

Proje Yürütücüsü

Proje Başlığı

Fakülte/Birim

Bütçe (TL)

1

201921A213

2018-2101

Dr. Öğr. Üyesi Elif AYDOĞDU ÖZOĞLU

Öğretim Liderliği, Örgütsel Destek, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Modelleme Çalışması

Eğitim Fak.

Eğitim Bil.

3.812,48

2

201944007

2019-2484

Dr. Öğr. Üyesi Işıl YAZAR

Kapalı Ortamda Bulunan Kumanda ile Bir İnsansız Hava Aracının (İHA) Kullanımı ve Daha Uzun Menzile Ulaşması için Anten Sistemi Geliştirilmesi

EMYO

44.999,51

3

201921A101

2018-2437

Dr.Öğr. Üyesi Burcu ANILAN

Madde ve Isı Ünitesi Kapsamında Hazırlanan Öğrenci Temelli Etkinliklerin Sorumluluk Değeri Kazandırmaya Etkisi

Eğitim Fak.

Mat. Fen Bil

10.089,80

4

201845045

2018-2289

Doç. Dr. Ömür  DERECİ

Çeşitli All-On-Four Tedavi Konsepti Dizaynlarında Kuvvet Dağılımlarının Sonlu Eleman Analizi Yöntemi ile Biyomekanik Olarak İncelenmesi

Diş Hek.Fak.

Ağız Diş Çene

48.232,30

5

201815044

2018-2349

Doç. Dr. Adem TAŞDEMİR

Pomza Tanelerinin Çökelme Davranışının Belirlenmesi

Müh.Mim.Fak.

Maden

13.911,46

6

201817A122

2018-2265

Dr. Öğr. Üyesi Esin KILIÇ

Türk Makine Sektörünün Rekabet Gücündeki Dönüşümün Karşılaştırmalı Üstünlük Yapısı ve Ürün Haritaları ile Analizi

İ.İ.B.F.

İktisat

10.798,10

 

7

201821A120

2018-2337

Doç. Dr. Şengül Saime ANAGÜN

Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Kültür Algıları 

Eğitim Fak.

Temel Eğt.

8.703,09

 

8

201811058

2018-2055

Doç. Dr. Engin YILDIRIM

Böbrek Nakil Hastalarında CYP3A5 ve ABCB1 Gen Polimorfizmlerinin Takrolimus Kan Konsantrasyonuna Etkisi

Tıp Fak.

Farmakoloji

46.652,50

9

201823A118

2018-1766

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet KAYA

Denizli ve Gerze Yerli Tavuk Irklarının Tvb Lokusundaki Yeni Polimorfizmlerin Araştırılması

Ziraat Fak.

Tarımsal Bio.

17.431,03

 

10

201811D41

2018-2075

Araş. Gör. Nuriye Ezgi BEKTUR

Silimarinin Hepatokarsinomda Slit2/Robo1 ve CXCR4 Yolağı Üzerine Etkisinin Araştırılması

Tıp Fak.

Histoloji Embr.

19.991,75

 

11

201815D40

2018-2237

Doç. Dr. Mustafa Ertunç TAT

Raylı Sistemlerde Kullanılan Bir Ağır Hizmet Dizel Motor Silindir Gömleğinin Kaplama Prosesiyle Aşınma Davranışının ve Revizyonda Maliyet Tasarruf İmkanlarının Araştırılması

Müh.Mim.Fak.

Makine

11.891,00

 

12

201825053

2018-2238

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt TOKMAK

Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi Ziyaretçilerinin Taşıma Kapasitesi Algıları

Turizm Fak.

Turizm İşlt.

10.500,00

 

13

201819A117

2018-2054

Prof. Dr. Ebru BİRLİK ÖZKÜTÜK

Prostat Kanserinin Teşhisi için Potansiyometrik Biosensör Geliştirilmesi

Fen Ed. Fak

Kimya

21.915,74

14

201818D38

2018-2149

Dr. Öğr. Üyesi Aybiçe TOSUN

Yaratıcı Drama Uygulamalarının ve Din Eğitimi Üzerindeki Etkileri

İlahiyat Fak.

Felsefe Din Bil.

8.008,00

15

201811D36

2018-2247

Doç. Dr. Kürşat Bora ÇARMAN

Febril Nöbet Geçiren Çocuklarda Vitamin K1 ve Vitamin K2 Düzeylerinin Araştırılması

Tıp Fak.

Çocuk Nöroloji

18.900,00

16

201811D34

2018-2218

Doç. Dr. Mahmut ÖZDEMİR

Sıçanlarda Siklofosfamıd Uygulamasına Bağlı Testis Hasarının Önlenmesinde ve/veya Tedavi Edilmesinde Berberin'in Etkisi

Tıp Fak. Farmakoloji

19.875,28

17

201819D33

2018-2053

Prof. Dr. Ebru BİRLİK ÖZKÜTÜK

Sarkozin Tayini İçin İmmunopotansiyometrik Sensör Geliştirilmesi

Fen Ed. Fak

Kimya

26.538,53

18

201825050

2018-2031

Doç. Dr. Saadet Pınar TEMİZKAN

Bolu'nun Termal Turizm Potansiyelinin ve Termal Turist Profilinin Analizi

Turizm Fak.

Turizm İşlt.

15.879,75

19

201823048

2018-2215

Prof. Dr. Murat OLGUN

Bazı Buğday Çeşitlerinde Verim, Verim Unsurları ve Kalite Parametrelerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Ziraat Fak.

Tarla Bitkileri

64.556,00

20

201821D31

2018-2114

Araş. Gör. Dr. Sümeyra DOĞAN COŞKUN

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bölme İşleminin Farklı Anlamlarına Odaklanan Kalanlı BŞULE ölme İşlemi Problemlerini Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Eğitim Fak.

İlköğretim

2.152,00

21

201819D31

2018-2211

Doç. Dr. Buket KUNDUHOĞLU

Bazı Fermente Süt Ürünlerinden İzole Edilmiş Laktik Asit Bakterilerinin İn-Vitro Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

Fen Ed. Fak.

Biyoloji

26.795,10

 

22

201845043

2018-2087

Doç. Dr. Mehmet BÜLBÜL

Posterior Üç Üyeli Monolitik Zirkonya Köprü Restorasyonlarının Çiğneme Simülasyonu Sonrası Faz Dönüşümünün ve Kırılma Dayanımının Değerlendirilmesi

Diş Hek. Fak.

Protetik Diş Ted.

73.838,24

 

23

201846D29

Uzm. Dr. Gökhan DİKMEN

Benzoik   Asit ve Türevlerinin Nötral Amin Ligandlarınları ile Zn(ÇİNKO) Komplekslerinin Sentezi ve Spektroskopik ve DFT Yöntemleri ile Karakterizasyonu

ARUM

19.987,30

 

24

201823A115

2018-2219

Doç. Dr. Coşkun GÜÇLÜ

Bazı Trichoderma Türlerinin Rhizoctonia Solani Üzerinde Selülaz Enzim Aktiviteleri

Ziraat Fak. Tarımsal Bio.

14.446,74

 

25

201842D25

2018-2094

Araş. Gör. Dr. Berrak MIZRAK ŞAHİN

İnfertilite Tedavisi ile Gebe Kalan Kadınların Yaşadıkları Psikolojik ve Sosyal Sorunların Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma

Sağlık Bil.Fak.

Kadın Doğum Hemşirelik

2.270,00

 

26

201819040

2018-1919

Araş. Gör. Dr. Özlem ERSOY HEPSON

Zaman Kesirli Kısmi Diferansiyel Denklemlerin-spline Sonlu Eleman Yöntemleri ile Çözümleri

Zaman Kesirli Kısmi Diferansiyel Denklemlerin (Modifiye Korteweg De Vries, Genelleştirilmiş Burger's) B-spline Sonlu Eleman Yöntemleri ile Çözümleri

Fen Ed. Fak.

Matematik Bilg

17.656,80

 

27

201817032

2018-1982

Prof. Dr. Nuray GİRGİNER

Lisans Öğrencilerinde Mobbing Algısı: ESOGÜ Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması

İ.İ.B.F.

İşletme

60.186,43

 

28

201846D22

Dr. Öğr. Üyesi Onur UYSAL

Sinoviyal Sıvı Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İmmunosupresif Etkileri

Kök Hücre Merkezi

20.000,00

 

29

201811D21

2018-2079

Prof. Dr. Güngör KANBAK

Aβ (1-42) ile Muamele Edilmiş Sıçan Sinaptozomları Üzerinde Koruyucu Ajan Olarak Bexarotene ve Nikotinamid (NA) Fonksiyonunun Ex Vivo Olarak Araştırılması

Tıp Fak.

Biyokimya

18.254,58

 

30

201819D20

2018-2098

Araş. Gör. Dr. Mürsel ARICI

4-Hidroksifenilazo Grubu İçeren İsoftalık Asit ve Bis(İmidazol) Türevi Ligandlarla Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi ve Yapısal Özellikleri

Fen Ed. Fak.

Kimya

19.873,24

 

31

201817030

2018-1999

Prof. Dr. Erdal GÜMÜŞ

Eğitimin Getirileri Üzerine Bir Araştırma

İ.İ.B.F.

Maliye

44.580,49

 

32

201823D19

2018-2069

Öğr. Gör. Dr. İmren KUTLU

Doubled Haploid Ekmeklik Buğday (t. Aestivum l.) Hatlarında Genetik Uzaklıklar, Başak Özellikleri, Tane Protein, Demir ve Çinko İçeriğinin Belirlenmesi

Ziraat Fak.

Biyosistem Mh.

19.977,20

 

33

201811D18

2018-2155

Dr. Öğr. Üyesi Atacan Emre KOÇMAN

Otolog Yağ Greftlerinin Sağkalımında Astaxanthinin Etkisi

Tıp Fak.

Plastik Cer.

15.668,74

 

34

201811D17

2018-1956

Prof. Dr.   Hülyam KURT

CXCR4 / CXCL12 ve Eotaksin 1 / CCR3 Gen Varyantları ve Akciğer Kanseri Riski: Vaka Kontrol Çalışması

Tıp Fak.

Tıbbi Biyoloji

23.704,00

 

35

201846D16

Öğr. Gör. Dr. Tuğba SEMERCİ SEVİMLİ

İnsan Amniyotik Sıvı Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin (iAS-MKH) İmmunoregülatuvar Özelliklerinin Araştırılması

 Kök Hücre Merkezi

20.000,00

 

36

201819D15

2018-2077

Prof. Dr. Naime ARSLAN

İznik, Manyas ve Eber Gölleri Makroomurgasızları ile Ekolojik Kalitesinin, Su Çerçeve Direktifi Doğrultusunda İncelenmesi

Fen Ed. Fak.

Biyoloji

26.391,30

 

37

201819D14

2018-2085

Doç. Dr. Hakan ŞENTÜRK

Renal İskemi Reperfüzyon ile İndüklenmiş Oksidatif Stress Hasarına Karşı Borik Asidin Potansiyel Koruyucu Etkilerinin Araştırılması

Fen Ed. Fak.

Biyoloji

29.601,10

 

38

201817D13

2018-2096

Prof. Dr. Abdullah YALAMAN

Yatırımcı Davranışının Analizi: Pay Piyasası Yatırımına Katılım, Borsa Bağlılığı, Güven, Memnuniyet ve Sadakat Arasındaki İlişkiler

İ.İ.B.F.

İşletme

2.552,00

 

39

201818A114

2017-1808

Doç. Dr. Adnan ADIGÜZEL

Gırnata Benî Ahmer Devleti ile Merinîler Devleti Arasındaki İlişkiler

İlahiyat Fak.

İslam Tar. San

1.500,00

 

40

201815A113

2018-2029

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda BİLGİÇ

Çeşitli Zeolitlerin Yüzey Asitliklerinin Belirlenmesi

Müh.Mim.Fak.

Kİmya

14.922,00

 

41

201825A112

2018-2048

Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ

Türkiye'nin Tanıtımında Gastronomik Değerlerin Yeri ve İhtiyaç Analizi

Turizm Fak.

Turizm İşletm.

2.410,93

 

42

201819A111

2018-2108

Prof. Dr. Ferhunde ATAY

Sol-jel Döndürerek Kaplama Tekniği ile Üretilen TiO2 Filmlerinin Karakterizasyonu

Fen Ed. Fak.

Fizik

17.763,58

 

43

201821028

2017-1930

Doç. Dr. Munise SEÇKİN KAPUCU

Bilimin Dijital Hikâyesi: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Deneyimleri

Eğitim Fak.

Mat. Bilg.Bilim

21.313,50

 

44

201811D12

2018-2023

Prof. Dr. Nilüfer ERKASAP

Seranib'in HEPG2 Hücrelerindeki Apoptotik Etkilerinin Araştırılması

Tıp Fak. Fizyoloji

20.000,00

 

45

201842A205

2018-2050

Dr. Öğr. Üyesi Neşe ÇELİK

Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Yatan Prematüre Bebeklerin Annelerinde Müziğin ve Oksitosin Masajının Süt Salınımına Etkisinin Değerlendirilmesi

Sağlık Bil.Fak. Ebelik

8.459,00

 

46

201845A205

2018-2035

Dr. Öğr. Üyesi Kübra YEŞİLDAL

Farklı Solüsyonların ve İrrigasyon Aktivasyon Tekniklerinin Kök Kanalındaki Smear Tabakasının Uzaklaştırılmasına Etkisi

Diş Hek. Fak.

Endodonti

29.800,00

 

47

201842D10

2018-2059

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZKARAMAN

Anti TNF-α Tedavisine Uyum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sağlık Bil.Fak.

Hemşirelik

3.740,00

 

48

201825A108

2018-1998

Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN

Yerli Turistlerin Tur Kalitesi Algısı ve Tüketici Hakları Açısından Sahte Rehber ve Belgeli Rehber Karşılaştırması

Turizm Fak.

Turizm İşlt.

4.270,00

 

49

201823A107

2018-2033

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet KAYA

Eskişehir Bölgesi Özel At Çiftliklerinde Yetiştirilen Damızlık Arap Atlarında Şiddetli Kombine İmmun Yetmezliği (SCID)'nin Araştırılması

Ziraat Fak.

Tarımsal Bio.

14.962,05

 

50

201823A106

2018-2072

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel AKSOY

Entansif Şartlarda Yetiştirilen Kızılger Tipi Kıl Keçilerinde Karkas ve Et Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Ziraat Fak.

Zootekni

14.455,00

 

51

201819A105

2018-2068

Prof. Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU

Bazı Geçiş Metallerinin [Ni(II), Cu(II), Zn(II) ve Cd(II)] 2-Etilimidazol Ligantı ile Tetrasiyanometalat(II) [Ni, Pd, Pt] Komplekslerinin Sentezi, Spektral ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi

Fen Ed. Fak.

Fizik

14.983,62

 

52

201818A104

2017-1782

Doç. Dr. Adnan ADIGÜZEL

Emeviler Döneminde (m. 661-750) Kamuda İstihdam Edilen Gayrimüslimler

İlahiyat Fak.

İslam Tar. Snt

4.834,00

 

53

201817A103

2018-2074

Prof. Dr. Nuray GİRGİNER

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Çalışanlarında Çevre Bilinci: Çevre Korumada Biliş ve Tutum

İ.İ.B.F.

İşletme

5.965,80

 

54

201811025

2018-1867

Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK

Deneysel Olarak Oluşturulan Beyin İskemi/Reperfüzyon Hasarında Panneksin-1 Proteininin Apoptoz ve Nekroptoz ile İlişkisi

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji

73.491,04

 

55

201815E02

2018-1918

Doç. Dr. Derviş Volkan OKUR

Aşırı Konsolide Zeminlerin Rezidüel Dayanımının Belirlenmesi

Müh.Mim.Fak.

İnşaat

993.307,28

 

56

201821A202

2018-2008

Prof. Dr. Zühal ÇUBUKÇU

Ortaokul İngilizce Öğretmenlerinin Program Uygulama Yaklaşımlarının Öğrencilerin Motivasyonlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi

Eğitim Fak.

Eğitim Progr.

6.380,70

 

57

201815D08

2018-1965

Dr. Öğr. Üy. Bilge YAMAN

Biofiber Takviyeli Polietilen Matrisli Biokompozit Malzemelerin Üretilebilirliğinin ve Özelliklerinin Araştırılması

Müh.Mim.Fak.

Met. Mlz

19.186,00

 

58

201811020

2018-1947

Araş. Gör. Dr. Erhan ŞAHİN

Deneysel Olarak Oluşturulmuş Akut Pankreatit Modelinde Beta-Hidroksibutirat'ın NLRP3 İnflamazomu Üzerine Etkisi

Tıp Fak.

Histoloji Embr.

93.640,70

 

59

201811018

2017-1640

Doç. Dr. Sabiha ŞAHİN

Kan, İdrar, BOS ve Dışkı Kültürü Pozitif Olan Bakteriyel Enfeksiyonların Ayırımı için C-Reaktif Protein, Beyaz Küre Sayımı, Trombosit değerleri ve Prokalsitoninin Karşılaştırılması

Tıp Fak.

Çocuk Sağ.

11.475,00

 

60

201844D07

2018-1974

Öğr. Gör. Dr. Selim GÜRGEN

UHMWPE Matrisli Kompozit Yapıların Mekanik ve Tribolojik Davranışlarının İncelenmesi

EMYO

24.000,00

 

61

201815A102

2018-1979

Doç. Dr. Hasan SAVAŞ

Zeminlerin Sıvılaşma Potansiyelinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Analizlerle Değerlendirilmesi

Müh.Mim.Fak.

İnşaat

8.442,00

 

62

201846014

Uzman Dr. Gökhan DİKMEN

Urasil Türevi Moleküllerin Spektroskopik Karakterizasyonu, Yapı Analizleri, Konformasyon Hallerinin Spektroskopik Yöntemlerle ve Kuantum Kimyasal Hesaplamalar ile İncelenmesi

A.R.U.M.

49.202,20

 

63

201821A101

2018-1980

Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ

TEOG Sınavı İngilizce Sorularının İngilizce Öğretim Programına Uygunluğu ve Soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre Sınıflandırılması

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

3.205,00

 

64

201819012

2017-1564

Prof. Dr. Tamer AKAN

Azot Gazı Soğuk Plazmaların Üretimi ve Spektroskopik Karakteristiklerinin İncelenmesi

Fen Ed. Fak.

Fizik

55.437,00

 

65

201811009

2017-1925

Araş. Gör. Dr. Nuriye Ezgi BEKTUR

Sıçanlarda Deneysel Olarak Oluşturulmuş Hipertiroidi Modelinde Kalp Kasında Endoplazmik Retikulum Stresi ile Geçici Reseptör Potansiyeli (TRP) Kanalları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tıp Fak.

Histoloji Embr.

49.841,65

 

66

201819D02

2018-1935

Doç. Dr. Arzu ALTIN YAVUZ

İlerleyen Sansürlü Verilere Dayalı Weibull Dağılımının Parametrelerinin Sağlam Tahmin Edicileri

Fen Ed. Fak. İstatistik

14.158,28

 

67

201811D01

2018-1926

Prof. Dr. Varol ŞAHİNTÜRK

Farelerde Diyabetik Karaciğer Hasarında Endoplazmik Retikulum Stresi ve Sonik Hedgehog İfadesinin Araştırılması

Tıp Fak. Histoloji Emb

29.636,775

 

68

201811002

2018-1477

Prof. Dr. Cengiz ÇETİN

Sıçanlarda Akciğer İnhalasyon Hasarı Üzerine Astaxanthinin Etkisi: Deneysel Çalışma

Tıp Fak.

Plastik Rek. Es

43.245,54

 

69

201825C201

2017-1666

Prof. Dr. Yaşar SARI

Tarımda İstihdam Sorununa Kırsal Turizm Yaklaşımıyla Çözüm Geliştirme: İnönü Örneği

Turizm Fak. Turizm İşlt

44.813.44

 

70

201846E01

Doç. Dr. Sertaç EROĞLU

Kognitif Nörobilim ve Biyometrik Ölçüm Uygulamaları

ETTOM

800.937,82

 

71

201715050

2017-1916

Prof. Dr. Volkan KARABACAK

Farklı Tektonik Özelliklere Sahip Plaka İçi Deformasyon Alanlarında Aktif Faylanma ve Sismik Boşalım Özelliklerinin Karşılaştırılması

Müh.Mm.Fak.

Jeoloji

 

89.227,80

72

201715E09

2017-1920

Doç. Dr. Kemal ÖZKAN

GPU-Tabanlı Yüksek Performanslı Hesaplamasal Sistem Oluşturulması

Müh.Mim.Fak.

Bilgisayar

241.808,90

 

73

201711A137

2017-1767

Yrd. Doç. Dr. Fahrettin AKYÜZ

Viscum Album ile Birlikte Verilen Probiyotiklerin, CCl4 ile Oluşturulan Karaciğer Hasarında Koruyucu ve Tedavi Edici Etkilerinin İncelenmesi

Tıp Fak.

Biyokimya

14.996,06

 

74

201711A136

2017-1776

Prof. Dr. Sema USLU

Obez Bireylerde Diyet ve Egzersiz Tedavisinin İrisin ve Semaphorin-3E Düzeylerine Etkisi

Tıp Fak.

Biyokimya

14.789,80

 

75

201715048

2017-1865

Yrd. Doç. Dr. Terane BURNAK

XIX Yüzyılın Sonu - XX Yüzyılın Başlarında Oryantalizm ve Art Nouveau Karşıtlığında Gelişen Mimari. İstanbul ve Bakü Kentlerinin Mimari Yapıları Analizleri Üzerinden Tarihsel Sürecin İncelenmesi

Müh.Mim.Fak

Mimarlık

90.217,05

 

76

201719046

2017-1556

Prof. Dr. Evrim HÜR

Bazı Lokal Anestezik İlaçların Farklı Sıcaklıklarda Kritik Misel Konsantrasyonlarının ve Moleküller Arası Etkileşmelerinin Belirlenmesi

Fen Ed. Fak.

Kimya

49.996,06

 

77

201715E08

2017-1911

Yrd. Doç. Dr. Salim EROL

Yerli Elektrikli Araçlar İçin Bataryaların Potansiyostat/Galvanostat Cihazı ile Geliştirilmesi ve Modellenmesi

Müh. Mim.Fak.

Kimya

150.000,00

 

78

201717A134

2017-1801

Yrd. Doç. Dr. İbrahim KÖREMEZLİ

Japon Stratejik Kültürünün Dış Politika Yapımına Etkisi: Shinzô Abe Dönemi

İ.İ.B.F.

Uluslararası İlş

2.719,76

 

79

201717A132

2017-1807

Doç. Dr. Halil Semih KİMZAN

Ürün Yerleştirmenin Satınalma Niyeti üzerindeki Etkisinde Parasosyal Etkileşimin Rolü,

İ.İ.B.F.

İşletme

1.000,00

 

80

201725A131

2017-1830

Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN

Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Ekolojik Ayak İzi: Potansiyel İş gücünün Ekolojik Ayak İzi Algısı

Turizm Fak.

Seyahat İşlt.

4.525,00

 

81

201721A130

2017-1789

Yrd. Doç. Dr. Emre EV ÇİMEN

Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Gelişimi İçin Tasarlanan Bir Mesleki Gelişim Programı

Eğitim Fak.

Mat. ve Fen Bil

 

14.972,00

 

82

201721042

2017-1682

Araş. Gör. Dr. Gülay BOZKURT

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Yapıların İnşa Edilmesi Bağlamında DGY'ye Yönelik Enstrümantal Oluşum Süreçleri

Eğitim Fak.

İlköğretim

25.007,95

 

83

201721A240

2017-1756

Prof. Dr. Zuhal ÇUBUKÇU

Bağlam Temelli Öğrenme Ortamı Algısının Öğrencilerin Bilimsel Epistemolojik İnanç, İlgi, Motivasyon, Katılım ve Fen Bilimleri Başarılarına Etkisi

Bağlam Temelli Öğrenme Ortamı Algısı ,Derse ilgi, Derse Katılım ve Akademik Güdülenme Etkileşiminin Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Başarısına Etkisi

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

4.807,00

 

84

201721A128

2017-1793

Doç. Dr. Aytaç KURTULUŞ

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma Konusuna Yönelik Kavramsal ve İşlemsel Anlama Süreçlerinin İncelenmesi

Eğitim Fak.

İlköğretim

Mat. ve Fen Bil

7.007,02

 

85

201725A127

2017-1831

Yrd. Doç. Dr. Ebru ARSLANER

Yerel Halkın Toplum Temelli Turizme ve Yaşam Kalitesine İlişkin Algıları: Lavanta Kokulu Köy Örneği

Turizm Fak.

Turizm İşlet

12.865,10

 

86

201725A125

2017-1817

Prof. Dr. Yaşar SARI

Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Ekoköyler Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Örneği

Turizm Fak.

Turizm İşlet.

5.017,00

 

87

201723A124

2017-1795

Doç. Dr. Yasemin EVRENESOĞLU

Hasat Sonrası Bazı Uygulamaların Farklı Elma Çeşitlerinde Depolama Esnasında Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi

Ziraat Fak.

Bahçe Bitkileri

9.951,74

 

88

201723A123

2017-1783

Yrd. Doç. Dr. Canan KOP BOZBAY

Etlik Piliç Beslemede L-Glutamin Kullanımı

Ziraat Fak. Zootekni

14.943,00

 

89

201723A122

2017-1768

Yrd. Doç. Dr. Canan KOP BOZBAY

Etlik Piliçlerde Beta Alanin' in in Ovo veya Yem ile Verilmesinin Sindirim Sistemi, Kas gelişimi, Et Kalitesi ve Performans Üzerine Etkileri

Ziraat Fak. Zootekni

14.947,50

 

90

201715A237

2017-1796

Doç. Dr. Hakan GAŞAN

Medikal Matkap Ucu Malzemelerinin Mekanik Alaşımlama Yöntemi ile Üretilmesinde Bor İlavesinin Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin İncelenmesi

Müh.Mim. Fak.

Malzeme Bilimi

29.967,45

 

91

201719A235

2017-1832

Yrd. Doç. Dr. Temel ERMİŞ

Bazı Düzeltilmiş Archimedean Çokyüzlülerin Geometrik Özellikleri Üzerine

Fen Ed. Fak.

Matematik

6.474,00

 

92

201725D42

2017-1837

Prof. Dr. Yaşar SARI

Yeni Orta Sınıfın Yurt Dışı Tatil Tüketimi Örüntüleri

Turizm Fak.

Turizm İşlt.

3.481,00

 

93

201711D37

2017-1660

Yrd. Doç. Dr. Tuba ERDOĞAN

Behçet Hastalığı ve/veya Ailesel Akdeniz Ateşi Olan Hastalarda Alerjik Hastalıkların Sıklığının Değerlendirilmesi

Tıp Fak. Göğüs/ Alerji

3.762,00

 

94

201719035

2017-1714

Doç. Dr. Hakan ŞENTÜRK

Renal İskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Protokatekuik Asit'in Ekstrasellüler Matriks Bütünlüğü ve İlişkili Sinyal İleti Yolakları Üzerine Olası Koruyucu Etkisinin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması

Fen Ed. Fak.

Biyoloji

49.933,91

 

95

201711D33

2017-1696

Yrd. Doç. Dr. Ersoy ACER

Erken Saç Beyazlamasında Total Oksidan Seviye, Total Antioksidan Seviye Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Tıp Fak. Dermatoloji

5.184,00

 

96

201721032

2017-1655

Yrd. Doç. Dr. Gökhan KILIÇOĞLU

Okullardaki Örgütsel İkiyüzlülüğün Öncülleri ve Sonuçları

Eğitim Fak. İlköğretim

23.096,25

 

97

201715031

2017-1439

Doç. Dr. Özgür KARAOĞLU

Galatya Volkanik Provensi'nin (Orta Anadolu) Güney Kesiminin (Güdül-Kıbrıscık) Miyosen Volkanizmasının Petrolojik Evrimi

Müh. Mim.Fak.

Jeoloji

71.728,93

 

98

201711D24

2017-1506

Prof. Dr. Aydan Ayşe KÖSE

Kronik Diyabetik Tavşanlarda İntralezyonel EGF Uygulamasının İskemik ve İskemik Olmayan Yaraların İyileşmesi Üzerine Etkinliğinin Araştırılması: Deneysel Çalışma

Tıp Fak. Plastik Rek.

23.119,86

 

99

201711026

2017-1648

Yrd. Doç. Dr. Ali Ercan ALTINÖZ

Unipolar Mani, Bipolar Affektif Bozukluk Tip I Hastaları ve Sağlıklı Katılımcıların Nörobilişsel Açıdan Karşılaştırılması

Tıp Fak. Psikiyatri

15.558,00

 

100

201715024

Yrd. Doç. Dr. Gökçe ÖNAL

Alman Mimari Tasarım Kültürü'nde Reklektivite:  Alman Mimarlık Kimliğinin Güncel Boyutları

Müh.Mim.Fak.

Mmarlık

74.639,60

 

101

201719023

2017-1321

Yrd. Doç. Dr. Kamuran GÖRGÜN

Palladyum Katalizörlüğünde Bazı Organoboron Bileşikleri Kullanılarak Karbazol Türevli Maddelerin Sentezleri ve Yarıiletken Aygıt Karakteristiklerinin Araştırılması

Fen Ed. Fak. Kimya

49.996,90

 

102

201711A229

2017-1602

Prof. Dr. Emel ULUPINAR

Gebe Sıçanlarda Kullanılan Antiepileptik İlaçların Yavruların Cerebellum'ları Üzerindeki Etkileri

Tıp Fak. Anatomi

29.998,80

 

103

201719A226

2017-1520

Doç. Dr. Raika Şeyda ÜLSEVER

Edebiyat ve Modernite İlişkisi: 20. Yüzyıl Edebi Metinlerinde "Bahçe Kültürü" ve Ötekinin Konumlandırılması

Fen Ed. Fak. Karşılaştırmalı

11.669,00

 

104

201725A224

2017-1581

Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ

Beş Faktör Kişilik Kuramı, Örgütsel Yabancılaşma ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi

Turizm Fak. Turizm Otel İşlt

8.705,66

 

105

201715022

2017-1475

Doç. Dr. Eyyüp GÜLBANDILAR

Temassız Ayak Bileği Eklem Hareketi Ölçüm Cihazı Tasarımı

Müh.Mim. Fak.

Bilgisayar

25. 269,18

 

106

201711019

2017-1404

Yrd. Doç. Dr. Dilek BURUKOĞLU DÖNMEZ

İskemi-Reperfüzyon Uygulanan Sıçan Beyninde Ciproxifan Maddesinin Doza Bağlı Etkileri

Tıp Fak. Histoloji Embr.

54.923,20

 

107

201715A222

2017-1480

Doç. Dr. Derviş Volkan OKUR

Zeminlerin Dinamik Davranışının Eşdeğer ve Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi

Müh.Mim.Fak. İnşaat

25.000,00

 

108

201719A221

2017-1552

Prof. Dr. Medine SİVRİ

Yer Tapıncından Gök Tapıncına Mitlerin ve İnsan Düşünüşünün Panoraması

Fen Ed. Fak. Karşılaştırmalı

25.863,43

 

109

201719A220

2017-1588

Prof. Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU

PVC Profil Hamuru Üretiminde Kullanıma Uygun Termal ve UV Dayanımı Yüksek Yeni Nesil Stabilizatör ve Katkı Malzemelerinin Araştırılması

Fen Ed. Fak. Fizik

30.000,00

 

110

201719A219

2017-1572

Prof. Dr. Sibel AKAR

HPLC ile Tayin Edilebilen Bazı Kirleticilerin Giderimi İçin Sorban Geliştirilmesi

Fen Ed. Fak. Kimya

24.095,00

 

111

201715A218

2017-1523

Doç. Dr. İlknur DEMİRAL

Aktif Karbon Modifikasyonu Ve Adsorpsiyon Prosesindeki Etkinliğinin Araştırılması

Müh.Mim.Fak.

Kimya

29.886,61

 

112

201744A110

2017-1532

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özgür ÖTEYAKA

Kriyojenik Isıl İşlem Görmüş Al Esaslı Magnezyum Alaşımlarının Korozyon Özelliklerinin İncelenmesi

E.M.Y.O.

14.887,27

 

113

201715A215

2017-1521

Doç. Dr. Özgür KARAOĞLU

Galatya Volkanik Provensi Doğu Kesimine (Orta, Güvem) ait Erken-Orta Miyosen Yaşlı Volkanik Kayaçların Mineral Kimyası ve Jeokimyasal Özellikleri

Müh.Mim.Fak. Jeoloji

29.777,75

 

114

201715A212

2017-1547

Prof. Dr. Mustafa ANIK

Li22Si5 Alaşımı Anot ile Karbon Nanotüp Katot İçeren Hava Pilinin Elektrokimyasal Karakterizasyonu

Müh.Mim.Fak. Metalurji

29.889,46

 

115

201715A211

2017-1565

Yrd. Doç. Dr. Şafak BİLGİÇ

Kent İçi Ulaştırma Planlamasında Yolculuk Taleplerinin Modellenmesinde Yeni Yöntemlerin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Müh.Mim.Fak. İnşaat

29.693,66

 

116

201715A210

2017-1544

Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK

Titanyum Alaşımlarına Kriyojenik İşlemin Etkilerinin Araştırılması

Müh.Mim.Fak.

Makine

26.746,80

 

117

201721A209

2017-1553

Doç. Dr. Hüseyin ANILAN

Sosyal Sermayenin Eğitim Öğretim Süreçlerine Yansıması: Duygusal Okuryazarlık ve Duygusal Emek Bağlamı

Eğitim Fak. Sınıf Öğret.

10.638,80

 

118

201719A206

2017-1528

Prof. Dr. Atila OCAK

Türkiye'de Yetişen Noccaea Sensu Meyer Taksonlarının Revizyonu

Fen Ed. Fak.

Biyoloji

29.993,53

 

119

201719A204

2017-1529

Doç. Dr. Dursun IRK

Lineer Olmayan Schrödinger Denkleminin Sayısal Çözümleri İçin Trigonometrik B-spline Galerkin Yöntemleri

Fen Ed. Fak. Matematik Bilg

9.495,00

 

120

201715A101

2017-1137

Yrd. Doç. Dr.  Belgin  TANIŞAN

Katodik Ark Fbb Tekniğinin Seramik Karo Dekorasyonunda Uygulanabilirliğinin Araştırılması

Müh.Mim.Fak.

Met. Mlz.

15.000,00

 

121

201711D03

2016-1325

Prof. Dr. Birgül KIREL

Sigara İçen Adölesan ve Genç Erişkinlerde Serum İrisin Düzeyleri

Tıp Fak.

Çocuk Sağ

5.498,10

 

122

201742008

2017-1393

Doç. Dr. Fatma Deniz SAYINER

Çevresel Koşulların ve Sentetik Oksitosinin Doğum Sürecindeki Hormonlara ve Doğum Eylemine Etkisi

Sağlık Bil. Fak.

64.324,05

 

123

201711005

2016-1327

Doç. Dr. Nazife Şule YAŞAR BİLGE

İnflamatuar ve Non-inflamatuar Romatolojik Hastalıklarda Oral-Fekal Mikrobiata Analizi

Tıp Fak.

Romatoloji

49.924,00

 

124

201711004

2016-1384

Prof. Dr. Kevser EROL

Sisplatinle oluşturulan in vivo ve in vitro nörotoksisitede klorojenik asitin rolü

Tıp Fak.

Farmakoloji

42.800,325

 

125

201711002

2016-1356

Prof. Dr. Timuçin KAŞİFOĞLU

Behçet Hastalarında Dolaşan Endotel Hücresi

Tıp Fak.

Romatoloji

33.325,00

 

126

201711E01

2016-1385

Yrd. Doç. Dr. Filiz BALOĞ LU KAYA

Hastane içi (acil serviste) şahitli kardiyak arrestlerde, manuel ve mekanik göğüs bası sistemleri ile yapılan yeniden canlandırma uygulamalarının etkinliğinin serebral oksimetre ile değerlendirmesi: Prospektif, randomize klinik çalışma

Tıp Fak.

Acil Tıp

114.000,00

 

127

201611062

2016-1070

Doç. Dr. Nilgün KAŞİFOĞLU

Bağ Dokusu Hastalıklarında Otoantikor Profili ve Klinik Arasındaki İlişki, Bu Otoantikorların Belirlenmesinde Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması

Tıp Fak.

T. Mikrobiyoloji

60.850,50

 

128

201645D48

2016-1306

Doç. Dr. Emre MUMCU

Biyoseramikler ile Uygulanan Fiber Postların Dentine Bağlantılarının İtme Test Metodu ile Değerlendirilmesi

Diş Hek. Fak.

Protetik Diş

14.630,00

 

129

201615058

2016-1216

Yrd. Doç. Dr. Feriştah ÖZÇELİK

Farklı Yeteneklere ve Önceliklere Sahip Ajanların ve Aynı Ajana Atanması Gereken İşlerin Olduğu Çok Kaynaklı Genelleştirilmiş Atama Problemi İçin Bir Karar Destek Sistemi

Müh.Mim.Fak.

Endüstri

42.713,00

 

130

201615057

2016-1116

Doç. Dr. Murat KARACASU

Karayollarında Çevresel Atıklarla Modifiye Edilmiş Sathi Kaplamaların Performansının Agrega Bitüm İlişkisi Bağlamında Değerlendirilmesi

Müh. Mim.Fak.

İnşaat

99.912,00

 

131

201623D40

2016-1131

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAŞ

Eskişehir Koşullarında Etkili Kök Derinliğine Göre Değişken Oranlı Sulama Suyunun Dane Mısırın Verim, Sulama Suyu Kullanım Randımanı ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkilerinin Belirlenmesi

Ziraat Fak.

Biosistem Müh

9.369,00

 

132

201611D33

2016-1237

Doç. Dr. Altan EŞSİZOĞLU

Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında İçgörü ve Alttürlerin Oksidatif Stresle İlişkisi

Tıp Fak.

Psikiyatri

7.402,00

 

133

201646051

Dr. Bükay YENİCE GÜRSU

Candida Biyofilmleri Üzerine Cinnamaldehyde Yüklü Biyobozunur Poly(DL-lactide-co-glycolide) (PLGA) Nanopartiküllerinin Potansiyel Etkilerinin Araştırılması

A.R.U.M.

99.935,00

 

134

201615050

2016-1155

Prof. Dr. Faruk OCAKOĞLU

Simav Grabeni'nin (Kütahya, Batı Anadolu) Morfotektonik ve Paleoklimatolojik İncelemesi

Müh.Mim.Fak

Jeoloji

99.506,00

 

135

201611047

2016-1228

Prof. Dr. Selda KABADERE

 

Mikro RNA'ların Prostat Kanseri ile İlişkisi

Tıp Fak.

Fizyoloji

81.493,36

 

136

201611046

2016-1217

Yrd. Doç. Dr. Hakan AY

A Vitaminin Fetal Hipokampus Morfolojisi Üzerindeki Doza Bağımlı Etkisi

Tıp Fak.

Anatomi

104.081,60

 

137

201615045

2016-1069

 Prof. Dr. Mustafa ANIK

Gözenekli Grafen Esaslı Katot Entegresi ile Lityum-Hava Pil Üretimi ve Elektrokimyasal Karakterizasyonu

Müh.Mim.Fak.

Met. Mlz.Müh.

99.967,98

 

138

201611041

2016-1232

Prof. Dr. Başar SIRMAGÜL

Sıçanlarda Sitalopramın Elektrokardiyografik Bulgular Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması

Tıp Fak.

Farmakoloji

130.750,00

 

139

201611039

2016-67

Prof. Dr. Hikmet BAŞMAK

Katarakt Cerrahisinde Kullanılan Torik Göziçi Lenslerin Astigmatik Düzeltici Etkisi ve Hastaların Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi

Tıp Fak.

Göz Sağ

93.027,00

 

140

201611038

2016-1016

Prof. Dr. Hamdi ÇAKLI

Kronik Otitis Media Sebebiyl e Timpanoplasti Operasyonu Planlanan Hastalarda Tubomanometri ile Östaki Tüp Disfonksiyonunun Araştırılması

Tıp Fak.

Kulak B.B.

68.273,22

 

141

201615036

2015-764

Yrd. Doç. Dr. Orkun ALPTEKİN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hastanesi Polikliniklerinde İç Ortam Hava Kalitesinin Belirlenmesi

Müh. Mim.Fak.

Mimarlık

97.218,52

 

142

201619C105

2016-818

Doç. Dr. Müjgan ÖZKÜTÜK

Kumarin-Tiyazol Temelli Yeni Hibrit Organik Moleküllerin Sentezi ve Biyolojik Aktivitesinin Belirlenmesi

Fen Ed. Fak.

Kimya

99.915,83

 

143

201623032

2016-1220

Yrd. Doç. Dr. Kenan SÖNMEZ

Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinde Marul Yetiştiriciliğini Kısıtlayan Mildiyö Hastalığı Etmeninin Tanımlanması ve Yaygın Irklarının Tespit Edilmesi

Ziraat Fak.

Bahçe Bitkileri

99.979,83

 

144

201619A224

2016-1205

Prof. Dr. Naime ARSLAN

Türkiye'nin Bazı Aquatik Sistemlerinde Ponto-Caspian Nais Muller, 1774 (Oligochaeta) Türlerinin Dağılım ve Endemizm Durumlarının Araştırılması

Fen Ed. Fak.

Biyoloji

24.999,57

 

145

201619A220

2016-1167

Yrd. Doç. Dr. Davut Ümit ŞİRİN

Batı Karadeniz Bölgesi Simulium ornatum Tür Grubunun (Simuliidae:Diptera) Filogenetik ve Filocoğrafik Analizi

Fen Ed. Fak.

Biyoloji

24.884,50

 

146

201619A219

2016-1210

Yrd. Doç. Dr. Ali ÇETİN

Sıfır Yansımalı Çeşitli Fotonik Yapıların FDTD Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi

Fen Ed Fak.

Fizik

20.121,39

 

147

201615A208

2016-1120

Yrd. Doç. Dr. Kemal ÖZKAN

Görüntü İşleme Yöntemleri ile Buğday Sınıflandırması

Müh.Mim.Fak.

Bilgisayar

23.867,60

 

148

201615A207

2016-1184

Prof. Dr. Selahattin KADİR

Bursa Bölgesi Neojen Havzasındaki Kil Yataklarının Jeolojisi, Mineralojisi, Jeokimyası ve Kökeni

Müh.Mim.Fak.

Jeoloji

24.979,80

 

149

201611031

2016-941

Prof. Dr. Hüsnü Hikmet BAŞMAK

Astigmatik Katarakt Cerrahisinde Postoperatif Refraktif Parametrelerin Değerlendirilmesi

Tıp Fak.

Göz Sağ.

99.800,00

 

150

201623026

2016-1161

Doç. Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU

Artan Dozlarda Azotlu Gübre Uygulamasının Kolza (Brassica napus L.) ve Tütün (Nicotiana tabacum L) Bitkilerinin Cd Alımına Etkisi

Ziraat Fak.

Toprak Bilimi

102.235,99

 

151

201619C203

2016-1099

Doç. Dr. Özgür EMİROĞLU

Çifteler Sakarbaşı Bölgesindeki İstilaci Tatlısu Balığı Türlerinin Baskı Altına Alınması Yoluyla Doğal Balık Populasyonlarının Desteklenmesi

Fen Ed Fak.

Biyoloji

107.125,00

 

152

201619C103

2016-1059

Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL

3,3-Dimetilpentandionat ve N-Verici Ligantlar İle Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması

Fen Ed. Fak.

Kimya

99.997,56

 

153

201611E01

2016-1017

Prof. Dr. Yüksel ÇAVUŞOĞLU

Hipertansiyonu Olan Yüksek Riskli Ciddi Aort Darlığı Hastalarında Perkütan Transaortik Kapak Replasmanının Arteriyal Kan Basıncı Üzerine Etkisi

Tıp Fak.

Kardiyoloji

3.430.000

 

154

201619017

2016-1048

Dr. Öğrt. Üyesi Cansel TUNCER

Yoğun Çapraz Bağlı Polimerlerin Sentezi, Polimerlerin Boya Adsorban Yüzeyi Olarak Kullanılması, Polimer ve Boyanın Geri Kazanım Çalışmaları

Fen Ed. Fak.

Kimya

99.408,99

 

155

201615015

2015-805

Yrd. Doç. Dr. Tuğba SARAÇ

Büyük Ölçekli Biyosürfektan Üretiminde Uygun Parametre Değerlerinin Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi

Müh.Mim.Fak.

Endüstri

103.725,13

 

156

201611D09

2016-913

Prof. Dr. Fatma Belgin EFE

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Ötiroid Duruma Göre Levotiroksin Tedavisi Öncesi ve Sonrası TFPI(Tissue Factor Pathway Inhıbitor) Antijen Düzeyi Esas Alınarak Endotelyal Hasar-Ateroskleroz İlişkisine Bakılması

Tıp Fak.

İç Hast.

7.357,60

 

157

201615009

2015-974

Prof. Dr. Nevzat KIRAÇ

Betonarme Kolonların Çarpma Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi

Müh.Mim.Fak.

İnşaat

119.413,06

 

158

201611002

2015-693

Doç. Dr. Melek Kezban GÜRBÜZ

Yarık Damak-Yarık Dudaklı Çocuk Hastalarda Orta ve İç Kulak Etkilenmesinin Geniş Band Timpanometri, Hava ve Kemik Yolu İşitsel Beyin Sapı Potansiyel Ölçümleri ile Değerlendirilmesi

Tıp Fak.

K.B.B.

99.906,00

 

159

201615C101

2015-942

Prof. Dr. Erhan ALTUNEL

Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde İsmetpaşa' da Meydana Gelen Yüzey Kripinin LIDAR ile İzlenmesi ve Etki Uzunluğunun Belirlenmesi

Müh.Mim.Fak

Jeoloji

49.985,96

 

160

201519G03

Prof. Dr. Mevlana Celalettin BAYKUL

Kimyasal Banyoda Biriktirme Yöntemiyle Argon-İyon Lazer Kaynağı

Fen Ed. Fak.

Fizik 

10.000,00

 

161

201519035

2015-794

Prof. Dr. Tamer AKAR

Yaygın Antibiyotiklerin ve Boyarmaddelerin Sulu Ortamdan Biyosorpsiyonu için Bitkisel Dokuya İmmobilize Fungal Hücreler

Fen Ed. Fak.

Kimya

99.725,87

 

162

201515A206

2015-730

Yrd. Doç. Dr. Metin ÖZKAN

İnsansı Robotların Tüm Vücut Kontrolü

Müh.Mim.Fak.

Bilgisyar

25.000,00

 

163

201519020

2015-681

Prof. Dr. Atila OCAK

Noccaea Moench (Brassicaceae) Cinsinin Filogenisi ve Türkiye'de Yetişen Taksonların Revizyonu

Fen Ed. Fak.

Biyoloji

99.884,46

 

164

201519G01

Doç. Dr. Suat PAT

Çinko Elektrorlu Nano Boyutlu Lityum Çoklu Şarj Edilebilir Katıhal Pil

Fen Ed.Fak.

Fizik

5.000,00

 

165

201415G01

Yrd. Doç. Dr. Ahmet YAZICI

Ultrasonik Kodlanmış Konum ve Yön Hesaplama Cihazı Patent Başvurusu

Müh.Mim.Fak.

Bilgiayar

5.000,00