Devam Eden Projeler

Sıra No

Proje No

Proje Yürütücüsü

Proje Başlığı

Fakülte/Birim

Bütçe (TL)

1

202046025

Öğr.Gör. Dr. Tuğba SEMERCİ SEVİMLİ

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) Kökenli Kanser Kök Hücrelerinde (Stem-Like NSCLC Cells) Epitelyal Mezenkimal Geçişte Borik Asitin Etkilerinin İncelenmesi

Hücresel Ted. ve Kök Hücre Mrkz

99.998,72

2

202021A110

2019-2803

Prof. Dr. Özden TEZEL

Fen , Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Disiplinlerine Dayalı Argümantasyon Destekli Fen Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Öğrenmelerine Etkisi

Eğitim Fak.

9.437,75

3

202011024

2020-3076

Prof. Dr. Ali ARSLANTAŞ

Omurga Cerrahisinde Üç Boyutlu Biyoyazıcı ile Üretilen Biyouyumlu Kemik Greftleri ile Geleneksel Kemik Greftlerinin Karşılaştırılması

Tıp Fak.

74.903,00

4

202015023

2019-2980

Prof. Dr. Hakan DEMİRAL

Biyokütleden Yüksek Performanslı Elektrokimyasal Kapasitörler İçin Gözenekli Karbon Elektrot Üretimi

Müh.Mim.Fak.

73.982,57

5

202023A109

2020-3062

Doç. Dr. Sibel SARIÇAM

Bazı Mevsimlik Çiçeklerin Kesme Çiçek Olarak Kullanılma Potansiyellerinin İncelenmesi

Ziraat Fak.

13.589,00

6

202023022

2019-2931

Prof. Dr. Ece TURHAN

Dışsal Sukroz Uygulamalarının Üşüme Zararı Koşullarında Domates Bitkisinde Sukroz ve Nişasta Metabolizmasına Etkileri

Ziraat Fakültesi

74.195,60

7

202011021

2020-2978

Dr.Öğr.Üyesi Selda MURAT

Üç boyutlu haritalama sistemleri eşliğinde yapılan kateter ablasyon işlemlerinde el ekokardiyografisinin kullanımı

Tıp Fak.

50.000,00

8

202023020

2019-2859

Dr.Öğr.Üyesi Muhammet KAYA

Türkiye yerli tavuk ırklarındaki ALV-E alt tiplerinin belirlenmesi

Ziraat Fak.

49.971,89

9

202019019

2019-2680

Doç. Dr. Sadiye ÇETİNKAYA ÇOLAK

Yarıiletken Filmler İçin Alternatif Cam Alttaş Üretimi ve Geliştirilmesi

Fen Ed.Fak.

61.928,00

10

202019018

2019-2942

Prof. Dr. İsmail KIRAN

Terpen yapısına sahip potansiyel koku maddelerinin elde edilmesi ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi

Fen Ed.Fak.

74.000,00

11

202011A108

2019-2894

Dr.Öğr.Üyesi Dilek BURUKOĞLU DÖNMEZ

Kumarik Asitin Ovaryan Kanser Hücreleri Üzerine Etkisi

Tıp Fak.

14.974,61

12

202018A107

2020-3051

Dr.Öğr. Üyesi Aybiçe TOSUN

Sosyal Medyanın 12.Sınıf Öğrencilerinin Dini Bilgileri Üzerindeki Etkileri

İlahiyat Fak.

6.950,00

13

202019A207

2020-3079

Prof. Dr.Güneş Süheyla KÜRKÇÜOĞLU

Magnetron Sıçratma Tekniği ile Üretilen Cu(In,Ga)Se2 Filmlerin Güneş Hücresi Uygulamaları için Optimizasyonu

Fen Ed.Fak.

29.088,72

14

202045A206

2020-3073

Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR

Ratlarda Deneysel Olarak İndüklenen Periodontitis Modelinde Alveoler Kemik Kaybı Üzerine Sistemik Eritropoetin Uygulamasının Etkisi

Diş Hek. Fak.

29.957,16

15

202015A205

2020-2972

Prof. Dr. Eşref ÜNLÜOĞLU

Kolonlarda Boyuna Donatıların Kolon Orta Bölgesinde Eklenmesinin Deprem Yükleri Altındaki Davranışa Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Müh.Mim.Fak.

29.966,10

16

202011A204

2019-2904

Prof. Adnan ŞAHİN

Sıçanlarda oluşturulan deneysel karaciğer iskemi reperfüzyon hasarında, dekspantenol'un koruyucu etkisinin araştırılması

Tıp Fakültesi

24.617,10

17

202011D05

2020-3050

Prof. Dr. Mustafa Fuat AÇIKALIN

Renal Hücreli Karsinom Tanısı Alan Olguların 2016 Dünya Sağlık Örgütü Sınıflamasına Göre Yeniden Değerlendirilmesi ve Çeşitli Klinikopatolojik Parametrelerin Prognoz Üzerine Etkisinin Araştırılması

Tıp Fak.

17.818,20

18

202023018

2020-3075

Doç. Dr. Coşkun GÜÇLÜ

Türkmen Dağı Silsilesi Braconidae (Hymenoptera) faunasının Moleküler Karakterizasyonu

Ziraat Fak.

66.456,21

19

202015017

2019-2837

Dr.Öğr. Üyesi Hayrettin ODABAŞI

Geniş Bantlı Düzlemsel Anten Tasarımı ve Karakterizasyon

Müh.Mim.Fak.

74.970,64

20

202019016

2020-3017

Prof. Dr. Şerife Nevin GÜRBÜZ

Altmanifoldlar geometrisinde varyasyonel problemler, eğri evolüsyonunun fiziksel sistemler üzerindeki bağlantıları, solitonlar ve uygulamalar

Fen Ed. Fak.

133.000

21

202019015

2019-1959

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Faruk ASLAN

Web Tabanlı Anlık İşaret Dili Çeviri Sisteminin Geliştirilmesi

Fen Ed. Fak.

20.748,70

22

202011C101

2018-2459

Prof. Dr. Yasemin ÖZ

Farnesolün tek başına ve antifungal ilaçlarla kombine olarak Aspergillus klinik izolatlarına in vitro etkisinin araştırılması

Tıp Fak.

99.859,00

23

202011E01

2020-2704

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy ACER

Dermatoloji Kozmetik ve Lazer Uygulamaları Eğitim Merkezi- Vasküler ve Pigmente Lezyonlar Tedavi Lazer Sistemleri

Tıp Fak.

 

739.152,00

24

202046014

2019-2898

Dr. Öğr. Üyesi Sibel GÜNEŞ

Klothonun Apo2L/TRAIL yolağı üzerine etkisi

Hücresel Ted. ve Kök Hücre Mrkz

99.997,00

25

202023013

Dr.Öğr.Üyesi Aysel GÜLBANDILAR

Geleneksel Tarhana Yapımında Fermentasyon İşleminin Şerbetçi Otu Kullanılarak Gerçekleştirilmesi ve Üretilen Tarhananın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

Ziraat Fak.

55.000,00

26

202019A106

2019-2890

Prof. Dr. Naime Funda TAY

Bazı piridil substitue tiyazol içeren 1,3,4-oksadiazol türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu

Fen Ed. Fak.

14.865,64

27

202019A105

2019-2990

Prof. Dr. Evrim HÜR

Metanol oksidayonunu için modifiye karbon elektrot tasarımı

Fen Ed. Fak.

14.971,64

28

202019A104

2019-2970

Doç. Dr. Alper ODABAŞ

Braided Çaprazlanmış Modüllerin Sınıflandırılması

Fen Ed.Fak..

4.870,00

29

202021D04

Dr.Öğr.Üyesi Emre EV ÇİMEN

Yaratıcı Drama ve Oyun Temelli Öğretim Sürecinin Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Stratejilerine Etkisinin İncelenmesi

Eğitim Fak.

12.629,00

30

202011D03

2020-3008

Araş.Gör. Dr. Betül CAN

Borik Asit ve Bacillus clausii Probiyotiğinin İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Modeli Oluşturulmuş Sıçanlar Üzerindeki Etkinliklerinin Araştırılması

Tıp Fak.

19.342,14

31

202011A203

2019-2899

Prof. Dr. İbrahim Özkan ALATAŞ

Major Depresyon ile Bipolar Depresyonun Ayrımında Nörotransmitter ve Yıkım Ürünleri Düzeylerinin İncelenmesi

Tıp Fak.

15.330,00

32

202015012

2019-3007

Doç. Dr. Hakan ÖZBAŞARAN

Makine Öğrenmesi ile Yapısal Optimizasyon Süreçlerinin Hızlandırılması

Müh.Mim.Fak.

72.780,00

33

202011011

2020-2951

Araş.Gör. Dr. Betül CAN

Böbrek İskemi-Reperfüzyon Modeli'nde Conivaptan ve Borik Asit Tedavisinin Uzak-Organ Hasarı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Tıp Fak.

74.196,60

34

202011A103

2018-2272

Doç. Dr. Beyhan DURAK ARAS

İzole 13q Delesyonu Saptanan KLL Olgularında NOTCH1 ve SF3B1 Genlerinde Mutasyon Analizi

Tıp Fak.

14.981,76

35

202019010

2019-2734

Doç. Dr. Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET

Geleneksel Tedavi Yöntemleri Bağlamında Eskişehir İlindeki Ocaklar Üzerine Halkbilimsel Bir İnceleme

Fen Ed. Fak.

66.361,00

36

202011009

2018-2152

Doç. Dr. Beyhan DURAK ARAS

Kronik Lenfositik Lösemi Olgularında 13q Delesyon Büyüklüğünün CGH+SNP Array Yöntemi İle Araştırılması

Tıp Fak.

75.000,00

37

202011A202

2020-2958

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet DURAL

Kanser tanısı almış ve antrasiklin kemoterapisi başlanan hastalarda plazma miRNA düzeyinin kardiyotoksisite ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Tıp Fak.

29.927,20

38

202015A201

2019-2981

Doç. Dr. Mustafa ULUTAN

Tel Ark Katmanlı İmalat Yöntemi ile Malzeme Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Müh.Mim.Fak.

29.979,21

39

202019A102

2019-2948

Dr.Öğr. Üyesi Yakup Murat BULUT

Lineer Regresyon Modelinde Yeni Bir Sağlam ve Yanlı Tahmin Edici

Fen Ed. Fak.

4.802,00

40

202023A101

2019-2969

Doç. Dr. Yasemin EVRENESOĞLU

Bazı Armut Çeşit Ve Genotiplerinin Ateş Yanıklığı Hastalığına Duyarlılık Durumlarının Kimyasal Analizlerle Belirlenmesi

Ziraat Fak.

14.958,43

41

202019D02

2019-2944

Prof. Dr. Ferhunde ATAY

Fotovoltaik ve Fotokatalitik Uygulamalar İçin Katkısız, Al Ve B Katkılı Zno İnce Filmlerin Üretimi Ve Karakterizasyonu

Fen Ed. Fak.

19.874,98

42

202023D01

2019-2979

Doç. Dr. İmren KUTLU

Antik, Yerel ve Modern Buğday Genotiplerinin "Buğday × Mısır" Melezlenmesi ile Haploid Embriyo Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi

Ziraat Fak.

19.983,50

43

202015008

2019-2926

Dr.Öğr. Üyesi Kemal KESKİN

Elektrikli Araç Dinamiğinin MATLAB Ortamında Gerçeklenmesi

Müh.Mim.Fak.

13.068,46

44

202015007

2019-2777

Dr.Öğr. Üyesi Hakan EROL

Bazalt tekstil ile takviye edilmiş sıva katmanı ile güçlendirilmiş çift doğrultulu betonarme döşemelerin çarpma yüklemesi etkisi altındaki davranışının deneysel olarak incelenmesi

Müh.Mim.Fak.

74.862,44

45

202015006

2019-2804

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selim ŞENGEL

Karbon tekstil ile takviye edilmiş sıva katmanı ile güçlendirilmiş çift doğrultulu betonarme döşemelerin çarpma yüklemesi etkisi altındaki davranışının deneysel olarak incelenmesi

Müh.Mim.Fak.

74.987,08

46

202042005

2019-2646

Araş. Gör. Dr. Burcu BABADAĞ SAVAŞ

Mizahın Romatoid Artritli Hastalarda Ağrı ve Kaygı Düzeyine Etkisi

Sağlık Bil.Fak.

22.196,00

47

202023004

2019-2749

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ

Eskişehir'de Geniş Alanlarda Üretilmekte Olan Bazı Mısır Çeşitlerinin Körpe Tüketime Uygunluğunun Belirlenmesi

Ziraat Fak.

10.605,50

48

202044003

2018-2394

Dr. Öğr. Üyesi Naile KARAKEHYA

Doğal ve Atık Malzemelerle Sentezlenen Zeolitlerin Yüzey Asitliklerinin Belirlenmesi

EMYO

74.409,00

49

202011002

2019-2738

Prof. Dr. Enver ŞİMŞEK

Obez ve Normal Kilolu Çocuklarda Makorin Ring Finger Protein 3 Serum Seviyelerinin Karşılaştırılması

Tıp Fak.

5.459,18

50

202046001

2019-2665

Dr. Öğr. Üyesi Sedef Hande AKTAŞ

Kolon kanserli hastalarda mikrobiyotanın kemoterapi tedavisine etkisinin incelenmesi

ARUM

49.366,04

51

201945D21

2019-2856

Dr. Öğr. Üyesi Başak KUŞAKÇI ŞEKER

Ratlarda Deneysel Olarak İndüklenen Periodontitis Modelinde Alveoler Kemik Kaybı Üzerine Atmosferik Soğuk Plazmanın Etkisi

Diş Hek. Fak

19.730,70

52

201915064

2019-2901

Dr. Öğr. Üyesi Çisil TİMURALP

Nano-katkı Malzemeleri Kullanımı ile Faz Değiştiren Malzemelerin Isıl Özelliklerinin Geliştirilmesi ve Farklı Uygulama Alanlarında Kullanılması

Müh. Mim.Fak.

49.250,00

53

201945A232

2019-2902

Dr. Öğr. Üyesi Başak KUŞAKÇI ŞEKER

Sıçanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Periodontitis Modelinde Astaksantinin Oksidatif Stres ve Histopatoloji Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Diş Hek. Fak

28.875,52

54

201921A231

2019-2709

Dr.Öğr. Üyesi Fatma SAPMAZ

Temel Psikolojik İhtiyaçları Karşılanmamış Üniversite Öğrencilerine Uygulanan Emdr Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın İhtiyaç Doyumu, Psikolojik Dayanıklılık ve Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisi

Eğitim Fak.

9.440,00

55

201919A131

2019-1976

Prof. Dr. Naime ARSLAN

Akdeniz Bölgesi Akarsularında Ephemeroptera Potamofaunasının Belirlenmesi

Fen Ed. Fak.

15.000,00

56

201915063

2019-2448

Doç. Dr. Melih Cemal KUŞHAN

Sürü robotiğine sahip, kapalı ve dar alanlarda çalışabilen, çarpışma kabiliyeti arttırılmış döner kanatlı bir İHA tasarımı ve üretimi

Müh. Mim.Fak.

74.874,00

57

201911062

2019-2857

Öğr. Gör. Dr. Meryem ONAY

Kuadratus Lumborum Bloğu (QLB) ve Erektör Spina Plan Bloğunun (ESP) Açık Nefrektomide Postoperatif Ağrı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Tıp Fak.

49.356,00

58

201911061

2019-2801

Dr. Öğr. Üyesi Seçkin TUNCER

Domoik Asidin İnsan Amniyotik Sıvı Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin (iAS-MKH) DNA Tamir Mekanizması Üzerine Etkisinin Araştırılması

Tıp Fak.

49.995,20

59

201911060

2019-2726

Prof. Dr. Selçuk DİŞİBEYAZ

İdiyopatik Pankreatit Olgularının Moleküler Genetik Yöntemlerle İncelenmesi

Tıp Fak.

46.942,00

60

201911059

2019-2740

Prof. Dr. Cemal CİNGİ

Burun Askı Sütürünün Nazal Hava Akımına ve Nazolabial Açıya Etkisinin Objektif Ve Sübjektif Yöntemlerle Araştırılması

Tıp Fak.

50.000,00

61

201911058

2019-2758

Prof. Dr. Sevilhan ARTAN

Non-sendromik Konjenital Kalp Hastalıklarında Aday Genlerin Değerlendirilmesi

Tıp Fak.

49.998,00

62

201915A130

2019-2750

Doç. Dr. Meryem ULUSKAN

Kalite Fonksiyon Yayılımı ve Bir Uygulama

Müh.Mim.Fak.

3.500,00

63

201919A129

2019-2880

Doç.Dr. D. Ümit ŞİRİN

COI ve ITS 1-2 Gen Bölgeleri İle Prosimulium rachiliense Djafarov, 1954 (Diptera: Simuliidae) Türü Türkiye Populasyonlarının Genetik Çeşitliliklerinin Araştırılması

Fen Ed. Fak.

14.934,76

64

201923A128

2019-2927

Prof. Dr. Ece TURHAN

Domates Bitkisinde Peroksidaz Enziminin Oksidatif Strese Bağlı Değişiminin Moleküler Düzeyde İncelenmes

Ziraat Fak.

14.993,09

65

201923A117

2019-2929

Prof. Dr. Ece TURHAN

Yüksek Sıcaklık Stresinin Taze Fasulye Genotiplerinde Isı Şoku Proteinlerine Etkileri

Ziraat Fak.

14.995,07

66

201911A116

2019-2722

Prof. Dr. Nihal DOĞAN

Kist Hidatik Ön Tanılı Hasta Serumlarında ELISA ve Western Blotting Yöntemleriyle Antikor Varlığının Araştırılması

Tıp Fak.

14.685,30

67

201942A115

2019-2529

Dr. Öğr. Üyesi Nazike DURUK

Ventrogluteal Bölgeden Z Tekniği ile Kas İçine Enjeksiyon Uygulama Konusunda Hemşirelere Verilen Beceri Eğitiminin Değerlendirilmesi

Sağlık Bil. Fak.

11.076,15

68

201945A230

2019-2762

Dr. Öğr. Üyesi         YEŞİLOVA

Maksiller sinüs, lateral nazal duvar, nazal fossa tabanı ve ilgili dento-alveolar bölge anatomik varyasyonlarının konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi

Diş Hek. Fak.

17.464,00

69

201911A229

2019-2862

Doç. Dr. Gülay ERDOĞAN KAYHAN

Erektör Spina Plan Bloğunun Sempatik Blok ve Buna Bağlı Hemodinamik Etkilerinin Araştırılması

Tıp Fak.

32.525,00

70

201911A228

2019-2290

Prof. Dr. Serap IŞIKSOY

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada (daha ileri spesifiye edilemeyen, nos) Cd30, Bcl-2 ve C-Myc Protein Ekspresyonları İle Bcl-2 Ve C-Myc Translokasyonlarının Değerlendirilmesi

Tıp Fak.

26.100,00

71

201911D20

2019-2868

Prof. Dr. Yasemin AYDIN

DLD-1 İnsan Kolon Kanseri Hücre Hattında TRP (Geçici Reseptör Potansiyel) Kanallarının Rolü ve Karvakrolün Etkileri

Tıp Fak.

19.998,15

72

201911D19

2019-2727

Prof. Dr. Ayten BİLİR

Sıçanda oluşturulan deneysel nöropatik ağrı modelinde NLRP1 inflamazomu ve interlökin 1b'nın rolü ve tramadol tedavisinin etkisi

Tıp Fak.

14.970,30

73

201919057

2019-2497

Araş. Gör. Dr. Emre CEYHAN

Deneysel Olarak Oluşturulan Karaciğer Fibrozisinin Kumarin Türevi Prantşimgin ve Felamedin İle Tedavi Edilmesi

Fen Ed. Fak.

99.999,00

74

201919056

2019-2853

Öğr. Gör. Dr. Zehra GÜVEN KILIÇARSLAN

Edebiyat ve Savaş

Fen Ed. Fak.

32.165,00

75

201915055

2019-2883

Dr. Öğr. Üyesi Koray KILIÇAY

Soğuk Gaz Dinamik Sprey Teknolojisiyle Hasarlı Alüminyum Yüzeylerin Onarımının Araştırılması

Müh. Mim.Fak.

48.543,42

76

201915054

2018-2454

Doç. Dr. Nihal UĞURLUBİLEK

Kubbesel ve Eğrisel Çatılı Yapılarda iki ve Üç Boyutlu Zamana Bağlı Doğal Taşınımla Isı Geçişi ve Akışın Sayısal Analizi

Müh. Mim.Fak.

78.884,72

77

201915053

2019-1955

Prof. Dr. Müjgan SAĞIR

Sıra Bağımlı Stokastik Hazırlık Süreli, Çok Katmanlı Paralel İşlemcili Akış Atölyelerinde Çizelgeleme Problemi için Bir Çözüm Yaklaşımı Geliştirilmesi

Müh.Mim.Fak.

44.842,00

78

201911052

2018-2137

Arş. Gör. Dr. Merve İŞERİ NEPESOV

Pediatrik Septik Artrit Olgularında Real Time PCR Yöntemi ile Etken Patojenin Saptanması - PEDSART Çalışması

Tıp Fak.

49.999,68

79

201911051

2019-2613

Doç. Dr. Ömer KILIÇ

Anne ve Umblikal Kord Kanında Bordetella Pertussis Antikor Düzeyi

Tıp Fak.

49.991,04

80

201911050

2019-2753

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ERZURUMLUOĞLU GÖKALP

Primer Kardiyomiyopatilerde mtDNA Varyantlarının Değerlendirilmesi

Tıp Fak.

49.973,76

81

201911E08

2019-2820

Doç. Dr. Zühtü ÖZBEK

Spinal ve Kranial Cerrahi Hibrid Ameliyathane Konsepti ile Tanı, Tedavi ve Cerrahi

Tıp Fak.

2.769.858,66

82

201923049

2019-2522

Doç. Dr. İmren KUTLU

Soğuk Stresi Koşullarında Yetiştirilen Yulaf Bitkisinin (Avena sativa L.) Antioksidan Enzim Aktiviteleri ve CBF Genlerinin Ekspresyonu Üzerine Çinko ve Hümik Asit Uygulamalarının Etkileri

Ziraat Fak.

148.398,18

 

83

201915048

2019-2652

Prof. Dr. Gökhan ÇINAR

Empedans Yüzey Modeli ile Çok-Katmanlı Kaplamaya Sahip Bazı Dalga Kılavuzlarının Analizi

Müh.Mim.Fak.

88.841,52

84

201915047

2019-2653

Doç. Dr. Özge YANAZ ÇINAR

Yeni Bir Genelleştirilmiş Kayma Tabakası Modeli Geliştirilmesi ve İki Kanonik Jet Borusu Uygulamasına Etkisi

Müh.Mim.Fak.

39.632,41

85

201919A114

2019-2828

Doç. Dr. Meryem Kaçan ERDOĞAN

50/2 Numaralı İsveç Ahkam Defteri'nin Işığında Osmanlı-İsveç İlişkileri (1759-1827)

Fen Ed. Fak.

8.109,31

86

201942A113

2019-2590

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU

Gastrointestinal Sistem Ameliyatlı Hastalarda Bağırsak Fonksiyonlarının Başlamasında Sallanan Sandalye Hareketinin Etkisi

Sağlık Bil. Fak.

5.520,00

87

201947A112

2019-2814

Doç. Dr. Pınar AYTAR ÇELİK

Manyetik Fungal Biyokütle ile Boyarmadde Biyosorpsiyonu

Mahmudiye Atçılık MYO

14.997,26

88

201917A111

2019-2628

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YETİM

2000'li Yıllardan İtibaren Türkiye'nin Körfez Ülkelerine Yönelik Değişen Dış Politikası: Katar Örneği

İ.İ.B.F.

2.000,00

89

201921A110

2019-2752

Prof. Dr. Cansu FİLİK İŞÇEN

Metal Sanayi Atıksularının Anaerobik Arıtılabilirliği ve Kinetik Modellemesi

Eğitim Fak.

14.998,98

90

201945A227

2019-2811

Dr. Öğr. Üyesi Kübra YEŞİLDAL YETER

Resiprokasyon ve Sürekli Rotasyon ile Çalışan Rehber Yol Eğe Sistemleriyle Preperasyon Sonrası Postoperatif Ağrının Değerlendirilmesi

Diş Hek. Fak.

29.815,20

91

201919A226

2019-2649

Prof. Dr. Veysel YILMAZ

Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesiyle Aracılık ve Düzenleyicilik Etkilerinin Araştırılması ve bir Uygulama

Fen Ed. Fak.

6.000,00

92

201911A225

2019-2861

Dr. Öğr. Üyesi Bartu BADAK

Sildenafil Sitrat Takviyesinin Sıçanlarda Sleeve Gastrektomi Sonrası Oksidatif Stres Üzerine Etkisi ve Mikrovasküler Dansitenin Karşılaştırılması

Tıp Fak.

29.511,86

93

201911A224

2019-2644

Dr. Öğr. Üyesi Hilal KAYA ERDOĞAN

Alopesi Areata Hastalarında Nörotrofinler ve Psikolojik Stres İlişkisinin Değerlendirilmesi

Tıp Fak.

29.992,00

94

201911D18

2018-1744

Dr. Öğr. Üyesi Bartu BADAK

Meme Kanseri Hücrelerinde Astaksantinin Metastaz Üzerine Etkisinin Araştırılması

Tıp Fak.

20.765,98

95

201911D17

2019-1932

Doç. Dr. Sultan GÜVENİR ÖZKURT

Anabolik Androjenik Steroid ve Diyet Takviyesi Kullanan Vücut Geliştiricilerin Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Tıp Fak.

6.537,60

96

201911D16

2019-2847

Prof. Dr. Sema USLU

Antikanser Ajan Olarak Kannabidiol'ün Akciğer Kanser Hücre Hatları Üzerinde Etkisinin Sema 3F, Nörofilin 2 ve VEGF Üzerinden Araştırılması

Tıp Fak.

14.998,40

97

201911046

2019-2140

Dr. Öğr. Üyesi Gonca KILIÇ YILDIRIM

Ekzojen Obezitesi Olan Çocuk Hastalarda Probiyotik Kullanımının Antropometrik Ölçümler ve Bağırsak Mikrobiyotasına Etkileri

Tıp Fak.

50.000,00

98

201911045

Doç. Dr. Pınar YILDIZ

Sıçanlarda 5-Florourasil Uygulanmasına Bağlı Gastrointestinal Mukozitinin Önlenmesi ve/veya Tedavi Edilmesinde JNJ7777120 Bileşiğinin (Histamin H4 reseptör ligandı) Potansiyel Rolü

Tıp Fak.

48.445,20

99

201911044

2019-2681

Doç. Dr. Lütfiye DEMİR

Baş Boyun Kanserlerinde FOXP3+ Treg İnfiltrasyonu, p16 Ekspresyonu ve CD44 v6 Pozitif Kanser Kök Hücrelerinin Prognostik ve Prediktif Önemi

Tıp Fak.

45.724,00

100

201911043

2019-2500

Dr. Öğr. Üyesi Ali Ercan ALTINÖZ

Obezitede Yeme Tutum ve Davranışlarının; HOMA-IR, Leptin, Ghrelin, Değerleri ve Karar Verme Süreçleri ile İlişkisinin İncelenmesi

Tıp Fak.

49.923,54

101

201915C103

2019-2517

Dr. Öğr. Üyesi Bilge YAMAN

Monolitik Ti3SiC2 MAX-Fazının Sentezlenmesi ve Özelliklerinin Geliştirilmesi

Müh. Mim. Fak.

97.886,00

102

201911E07

2019-2846

Doç. Dr. Tuncer TEMEL

Standart Yöntemlerle Tedavi Edilemeyen Koledok ve Pankreatik Kanal Taşlarının Kolanjioskop ve Elektohidrolik Lithotripsi İle Tedavisi

Tıp Fak.

585.726,57

103

201911E06

2019-2543

Dr. Öğr. Üyesi Hilal KAYA ERDOĞAN

Kozmetik Dermatoloji ve Lazer Uygulamaları Eğitim Merkezi- Cilt Yenileme ve Tedavi Lazer Sistemleri

Tıp Fak.

325.142,00

104

201911E05

2019-2763

Doç. Dr. Serdar EKEMEN

Multitravma Hastalarında Multimodal Monitorizasyon Yönteminin Mortalite ve Komplikasyon Gelişimi İçin Prediktif Değerlendirmedeki Yeri

Tıp Fakültesi

1.500.000,00

105

201915042

2019-2587

Dr.Öğr. Üyesi Onur  ARSLAN

Çeşitli Yönlerde Derecelendirilmiş İzotropik ve Anizotropik Malzemelerde Sürtünmeli Temas Mekaniği Problemleri

Müh.Mim.Fak.

46.440,00

106

201915D15

2019-2736

Dr.Öğr. Üyesi Ümit ER

 36CrB4 Borlu Çeliğinin Sürtünme ve Aşınma Özelliklerine Kriyojenik İşlemin Etkilerinin İncelenmesi

Müh.Mim.Fak.

18.882,51

107

201911041

2019-2845

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Değer BİLGEÇ

Keratokonus Hastaları ve Sağlıklı Bireylerde Vitamin B12, Folat(B9), Riboflavin(B2) ve Homosistein Kan Düzeylerinin Araştırılması

Tıp Fak.

45.419,08

108

201911040

2019-2062

Doç. Dr. Özge AYDEMİR

Prematüre Bebeklerde Serum Copeptin, Mid-Regional Proadrenomedullin ve N-Terminal Probnp Düzeylerinin Hemodinamik Açıdan Anlamlı Patent Duktus Arteriyozus Tanısında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Tıp Fak.

27.216,00

109

201945039

2019-2479

Dr. Öğr. Üyesi Başak KUŞAKÇI ŞEKER

Sıçanlarda yara iyileşmesi üzerine Atmosferik Soğuk Plazma etkisinin araştırılması

Diş hek. Fak.

48.988,03

110

201911A223

2019-2802

Doç. Dr. Mehmet Cengiz ÜSTÜNER

İç Anadolu Bölgesinde Yetişen Bazı Endemik Hypericum Bitkilerinin İnflamasyona Olan Etkilerinin Karşılaştırılması

Tıp Fak.

29.997,54

111

201915A110

2019-2729

Doç. Dr. Alime ÇITAK

Yüksek Performanslı Li-ion Bataryaları için Demir (Fe) Destekli Hibrit Nanotel Yapılı Anot Malzeme Sentezi ve Elektrokimyasal Analizi

Müh.Mim.Fak.

15.000,00

112

201945A109

2019-2741

Doç. Dr. Nuray TÜLOĞLU

Farklı Restoratif Materyallerin Flor Salınımının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

Diş Hek. Fak.

14.926,55

113

201921D14

2019-2246

Dr. Öğr. Üyesi Engin KARAHAN

PDR Lisans Öğrencilerine Yönelik STEM Kariyer Olgunluk Programı Tasarımı ve Uygulanması

Eğitim Fak.

3.291,80

114

201938D13

2019-2571

Doç. Dr. Pınar AYTAR ÇELİK

Eş zamanlı Fe+2 ve As+3 oksidasyonu ve schwertmannite çökelmesi ile asid maden sızıntı sularından arsenik giderimi

Fen Bil.Enst.

19.992,98

115

201919038

2019-2574

Doç. Dr. Murat ARDIÇ

Farklı Buğday Genotiplerinde Sıcaklık Şokuna Karşı Ekofizyolojik Cevapların Belirlenmesi

Fen Ed. Fak.

73.942,76

116

201915037

2019-2372

Doç. Dr. Murat TÜRKÖZ

Tekrarlı Yük Öncesi ve Sonrası Silis Dumanı ile Stabilize Edilmiş Problemli Kil Zeminlerin Drenajsız Dayanımlarının Araştırılması

Müh.Mim.Fak.

70.006,00

117

201915036

2019-2588

Doç. Dr. Mustafa ULUTAN

Farklı Alternatif Bağlayıcılı Metal Matrisli Kompozitlerin Üretilmesi Ve Mekanik Davranışlarının Araştırılması

Müh.Mim.Fak

49.812,33

118

201915035

2019-2733

Prof. Dr. Sabiha KOCA

Manyezit Kuvars Ayrımında Biyotoplayıcı ve Klasik Toplayıcının Karşılaştırılması

Müh.Mim.Fak.

74.757,46

119

201911034

2019-2769

Prof. Dr. Hamdi ÇAKLI

Kolesteatom Etyopatogenezi ve Alternatif Medikal Tedavi Seçenekleri İçin Bazı Maddelerin Etkilerinin Araştırılması

Tıp Fak.

87.943,30

120

201911033

2019-2584

Prof. Dr. Hülyam KURT

Prostat Kanserinde Eksozom ile Taşınan Metastaz İlişkili Mirna'ların Ekspresyonlarının Belirlenmesi

Tıp Fak.

49.999,20

121

201911032

2019-2671

Prof. Dr. Adnan ŞAHİN

Karaciğer İskemi / Reperfüzyon Hasarında NILCO Yolağının Rolünün Araştırılması

Tıp Fak.

49.980,00

122

201911031

2019-2067

Doç.Dr. Muhammed Cüneyt GÜNAY

İndüklenmiş Membran Metodunda Kullanılan Antibiyotikli Sement Uygulamalarının Membran Kalitesi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması

Tıp Fak.

66.954,96

123

201911030

2019-2743

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KÜSKÜ KİRAZ

Oral Glikoz Tolerans Testi Sonrasında Meydana Gelen Değişikliklerin Oksidatif Stres ve Biyokimyasal Parametreler Üzerinden İncelenmesi

Tıp Fak.

38.249,00

124

201919C102

2019-2623

Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL

Lantanit ve Zwitteriyonik Ligant ile Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması

Fen ed. Fak.

99.996,22

125

201946E04

Prof. Dr. Güntülü AK

Akciğer Kanserli Hastalarda ER Moleküler Şaperonları GRP78, GRP94, Kalretikülin ve Kalneksin Gen İfadelerinin Klinik Verilerle Karşılaştırılması

Akciğer Plevra Kanserleri Uygulama Merkz

155.160,18

126

201919A108

2019-2650

Prof. Dr. Özcan GELİŞGEN

n. Mertebeden Genelleştirilmiş Metrik Uzayda Bazı Sabit Nokta Teoremleri

Fen Ed. Fak.

9.941,40

127

201911A222

2019-2344

Prof. Dr. Sema USLU

Ratlarda Renal İskemi Reperfüzyon ile Oluşturulan Böbrek Hasarına Karşı Curcumin ve LOXblock-1'in potansiyel etkilerinin Semaforin 3A ve Pleksin A1 Üzerinden Araştırılması

Tıp Fak.

29.965,86

128

201942D12

2019-2667

Doç. Dr. Elif GÜRSOY

Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakkındaki Bilgi ve Tutumları

Sağlık Bil. Fak.

18.860,00

129

201919029

2019-2461

Araş. Gör. Dr. Kurtuluş ÖZGİŞİ

Isatis cappadocica Desv. Tür Kompleksi Üyelerinin Morfolojik ve Moleküler Verilere Dayalı Tür Sınırlarının Belirlenmesi

Fen Ed. Fak.

49.585,89

130

201915028

2018-1879

Doç. Dr. Bünyamin TAMYÜREK

Akıllı Şebekeler ve Yeni Nesil Akıllı Evler için Optimal Enerji Yönetimi

Müh. Mim. Fak.

49.656,45

131

201917027

Dr. Öğr. Üyesi Gamze ÖZ YALAMAN

Dünya'da Kayıt Dışı Ekonominin Analizi

İ.İ.B.F.

133.000

132

201917026

Prof. Dr. Abdullah YALAMAN

Piyasa Mikroyapısının Analizi

İ.İ.B.F.

133.000

133

201923025

2019-2757

Araş. Gör. Dr. Gafur GÖZÜKARA

Toprak Horizonlarının Sınırlarının ve Özelliklerin Otomatik Belirlenmesinde Yeni Bir Yöntem; Dijital Görüntü Analizi

Ziraat Fak.

133.000

134

201919A221

2019-2542

Prof. Dr. Ziya AKÇA

Sonlu PG(n,4) Projektif Uzayları Arasındaki Bazı Projektif Dönüşümler Üzerine

Fen Ed. Fak.

11.580,00

135

201915C101

2019-2539

Prof. Dr. Faruk OCAKOĞLU

İç Anadolu'nun (Eskişehir-Ankara Arası) Pliyo-Kuvaterner'deki Stratigrafik/Jeomorfolojik Evrimi

Müh. Mim.Fak.

103.884,80

136

201915G07

Doç. Dr. Özge ALTUN

Güneş Enerjili Bariyer Silindiri

Müh.Mim.Fak.

10.000,00

137

201911G06

Doç. Dr. Alaattin ÖZEN

Mesane Kanserinin Tedavisinde İntrakaviter Non-İnvazibalon Brakitereapi Aplikatörü

Tıp Fak.

10.000,00

138

201945G05

Doç. Dr. Nuray TÜLOĞLU

Bor Esaslı Kök Kanal İrrigasyon Solüsyonu

Diş Hek. Fak

10.000,00

139

201945A106

2019-2635

Dr. Öğr. Üyesi Başak KUŞAKÇI ŞEKER

Dişeti Kalınlığının Periodontal Parametreler Üzerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi

Diş Hek. Fak.

14.925,00

140

201921A105

2019-2357

Doç. Dr. Halis Adnan ARSLANTAŞ

Yükseköğretimde Uygulanan Eğitim Programlarının Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarını Gerçekleştirme Yeterlilikleri

Eğitim Fak.

8.597,11

141

201911D10

2018-2239

Doç. Dr. Orhan Tansel KORKMAZ

7,8-Dihidroksiflavon ve 4'Dimetilamino-7,8-Dihidroksiflavon'un Farmakokinetik Özellikleri ve Teorik Kimyasal Aktivitelerinin Araştırılması

Tıp Fak.

18.774,80

142

201925024

2018-2284

Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ

Turist-Turist Etkileşimi, Kişilik Özellikleri, Etnosentrizm ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkiler

Turizm Fak.

33.089,00

143

201921023

Dr. Öğr. Üyesi Derya KILIÇOĞLU

İngiltere'deki Öğretmen Geliştirme Süreçleri ve Uygulamalarının İncelenmesi: Öğretim Okulu Birliği'ndeki Üç Okul Üzerinde Bir Vaka Çalışması

Eğitim Fak.

133.000,00

 

144

201921022

2019-2619

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KILIÇOĞLU

İngiltere'deki Okul Geliştirme Süreçleri ve Uygulamalarının İncelenmesi: Öğretim Okulu Birliği'ndeki Üç Okul Üzerinde Bir Vaka Çalışması

Eğitim Fak.

133.000,00

 

145

201923A219

Doç. Dr. Duran KATAR

Farklı Dönemlerde Yapılan Sulamanın Yağlık Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşitlerinde Verim, Verim Unsurları ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Ziraat Fak.

29.996,92

146

201911A218

2019-2610

Prof. Dr. Aydan Ayşe KÖSE

Diyabetik Tavşanlarda Yağ Doku Kaynaklı Kök Hücre Lokal Uygulamasının İskemik ve İskemik Olmayan Yaraların İyileşmesi Üzerine Etkinliğinin Araştırılması: Deneysel Çalışma

Tıp Fak.

30.000,00

147

201911A217

2019-2573

Prof. Dr. Hülyam KURT

Prostat Kanserinde Eksozom İzolasyonu ve Karakterizasyonu

Tıp Fak.

29.905,00

148

201915A216

2019-2570

Prof. Dr. Yaşar UÇBAŞ

Farklı Tipteki Altın Cevherlerinin Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi

Müh. Mim.Fak.

29.291,22

149

201919D09

2019-2622

Prof. Dr. Filiz BİRGİ

Eskişehir Yöresinde Yetişen Brachythecium Populeum (Hedw.) Bruch, Schimp. & W.Gümbel (Bryophyta) Türünün Sitotoksik Etkisinin Belirlenmesi

Fen Ed. Fak.

19.950,80

150

201941D07

2019-2001

Öğr. Gör. Dr. Malik KAYA

Fiber Halka Döngü Sönümleme Spektroskopi Tekniği Kullanılarak Eskişehir Bölgesindeki Suların Klor Analizi Çalışması

S.H.M.Y.O.

20.000,00

151

201911021

2018-2438

Dr. Öğr. Üyesi Necdet Fatih YAŞAR

Sıçanlarda Oluşturulan Mezenter İskemi Reperfüzyon Sonrası Anakinranın (Kineret) Koruyucu Etkisinin Araştırılması

Tıp Fak.

54.224.27

152

201911020

2019-2491

Prof. Dr. Nusret KÖSE

Kemik Enfeksiyonlarının Tedavisinde Antimikrobiyal Etkili Yapay Kemik Doku Greftlerinin Kullanımı

Tıp Fak.

99.800,00

153

201921A215

2019-2371

Prof. Dr. Ayşe AYPAY

Travmatik Deneyimi Olan Bireyler İçin Bir Travma Sonrası Büyüme Modeli

Eğitim Fak.

14.850,00

154

201919019

2018-2440

Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL

Çift Yüklü Piridin Türevi Ligandlarla Yeni Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Fen Ed. Fak.

88.801,49

155

201919018

2018-2429

Prof. Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU

2-(2-Aminoetil)piridin Metal(II) Tetrasiyanometalat(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi

Fen Ed. Fak.

99.403,18

156

201942D06

2019-2532

Dr. Öğr. Üyesi Nazike DURUK

Servis Hemşirelerinin Klinik Uygulamaya Çıkan Hemşirelik Öğrencileri ve Öğretim Elemanları İle İlgili Algıları

Sağlık Bil.Fak.

4.630,00

157

201911A214

2019-2513

Dr.Öğr. Üyesi Melih VELİPAŞAOĞLU

İkinci Trimester (12-24. gebelik haftası) Gebelik Terminasyonu Olgularında Mizoprostol ve Servikal Olgunlaştırıcı Double-Balon Kateter Birlikte Kullanımı ile Tek Başına Mizoprostol Kullanımının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

Tıp Fak.

 

19.225,00

158

201919017

2018-2418

Doç. Dr. Erol TAŞAL

Atmosferik Basınç Plazma Jet ile Bazı Formazan Moleküllerinin Yapısının Belirlenmesi

Fen Ed. Fak.

55.784,46

159

201911016

2019-2477

Prof. Dr. Taner ULUS

Türk Toplumunda Atriyal Fibrilasyon Gelişiminde Yaygın Genetik Anormalliklerin Rolü ve Kateter Ablasyonundan Sonra Rekurrensin Genetik Belirleyicileri

Tıp Fak.

92.680,00

160

201941A104

2019-2525

Doç. Dr. İlknur DAĞ

Mikroalg Aracılı Altın Nanopartiküllerinin Biyosentezi, Karakterizasyonu ve Antifungal Etkilerinin Değerlendirilmesi

S.H.M.Y.O.

14.903,02

161

201942A103

2019-2525

Dr.Öğr.Üyesi Nazike DURUK

Bağırsak Stoması Olan Bireylerin Taburculuk Sonrasında Yaşadığı Sıkıntıların Değerlendirilmesi: Nitel Bir Araştırma

Sağlık Bil.Fak.

6.630,00

162

201915A212

2019-2521

Doç. Dr. İlker KIPÇAK

Sodyum Borhidrürün Hidrolizinden Hidrojen Üretimi için Katalizör Geliştirilmesi

Müh.Mim.Fak.

29.984,40

163

201915A211

2019-2474

Dr.Öğr. Üyesi Kamil Bekir AFACAN

Zeminlerin Dinamik Özelliklerinin Deneysel Olarak Belirlenerek Zemin Büyütme Analizlerinin Yapılması

Müh.Mim.Fak.

30.000,00

164

201915A210

2019-2531

Dr.Öğr. Üyesi Bilge YAMAN

SiAlON Seramiklerine PVD Yöntemiyle Kübik Bor Nitrür (cBN) Kaplama Parametrelerinin Araştırılması

Müh.Mim.Fak.

29.666,00

165

201945A209

2019-2432

Dr. Öğr. Üyesi Betül GÜNEŞ

Farklı Isıl İşlem Görmüş NiTi Eğelerin Kök Kanal Şekillendirme Yeteneklerinin Karşılaştırılması: Mikro-BT Çalışması

Diş Hek.Fak.

29.880,00

166

201911A208

2019-2492

Dr. Öğr. Üyesi Eray ATALAY

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Öğrencilerinde ve ESOGÜ'de Görevli Genç (30 yaş ve altı) Öğretim Üyelerinde Keratokonus Sıklığının Araştırılması

Tıp Fak.

29.494,20

167

201911A206

2019-2410

Doç. Dr. Semra YİĞİTASLAN

Sıçanlarda 5-Fluorourasil Uygulanmasına Bağlı Gastrointestinal Mukozitinin Önlenmesi ve/veya Tedavi Edilmesinde Berberinin Potansiyel Rolü

Tıp Fak.

11.420,20

168

201919D04

2019-2506

Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL

Fenilsüksinat ve Bis(imidazol) Türevi Ligandlarla Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi

Fen Ed. Fak.

19.993,77

169

201915015

2018-2158

Dr. Öğr. Üyesi Başak GÜÇYETER

Enerji Performans İyileştirmesinde Kullanılan Bina Enerji Modellerinin Kalibrasyonu: Bir Eğitim Yapısı Örneği

Müh. Mim. Fak.

45.742,86

170

201941014

2018-2364

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KAVLAK

65 Yaş ve Üstü Bireylerde Egzersizin; Malnütrisyon Riski, İrisin, D Vitamini, Lipit Profilleri ve Glisemi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Çalışma Raporu

S.H.M.Y.O.

34.731,20

171

201946013

2019-2480

Prof. Dr. Selma METİNTAŞ

Stockholm'de yaşayan erionit temaslı Karain Kohort'da mezotelyoma riskinin seyri; 1965-2018

Akciğer Plevra Mrkz

17.333,00

172

201911012

2019-2457

Prof. Dr. Varol ŞAHİNTÜRK

Oleuropein'in Neuroblastoma Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik ve Morfolojik Etkilerinin İncelenmesi

Tıp Fak.

74.959,95

173

201911011

2017-1689

Dr. Öğr. Üyesi Bartu BADAK

Farklı Tiroid Kanser Dokularında Notch, Interleukın-1, Leptin (Nılco) Etkileşiminin Anjiojenez Üzerine Rolü

Tıp Fak.

20.000

174

201911010

2019-1233

Prof. Dr. Haluk Hüseyin GÜRSOY

Prematüre Retinopatisinin BDNF (Brain-derived Neurotrophic Factor), VEGF-A (vascular endothelial growth factor–A), EPAS1(endothelial PAS domain protein 1) ve NOS3 (Nitric oxide synthase 3) Gen Polimorfizmleri ile ilişkisi

Tıp Fak.

80.000

175

201915G04

Doç. Dr. İbrahim ÇELİKYÜREK

Otto Çevrimiyle  Çalışan 2 ve 4 zamanlı (stroke) Motorlarda Doğrusal Hareketin Dönme Hareketine Dönüştürülmesinde Yapılan Modifikasyon

Müh.Mim.Fak.

10.000

176

201945G03

Doç. Dr. Emre MUMCU

Ucu Bükülebilir Oynar Vidalama Aparatı

Diş Hek. Fak.

10.000

177

201942G02

Doç. Dr. Ayfer AÇIKGÖZ

Yapay Zeka Tekniği ile İlk 100 Günlük bebeklerde Ağrının Değerlendirilmesi

Sağlık Bil. Fak.

10.000

178

201942G01

Doç. Dr. Ayfer AÇIKGÖZ

Enüretik Çocuklar için Geliştirilen Mobil bir Uygulama ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Sağlık Bil. Fak.

10.000

179

201923009

2018-2458

Prof. Dr. Halil İbrahim ERKOVAN

Yonca Yetiştiriciliğinde Tam Sulama, Dönemlik Su Kısıtı, Su Kısıtı ile Fosforlu Gübre Dozu ve Zamanının Belirlenmesi

Ziraat Fak.

75.979,00

180

201945008

2019-878

Prof. Dr. Batu Can YAMAN

Fiber Lif İçeren Kompozitler ile Self Adesiv Siman ile Yapıştırılan Fiber Postların Kök Kanalına Bağlanma Dayanımlarının Termomekanik Yaşlandırma Yöntemiyle Karşılaştırılması

Diş Hekimliği

115.370,00

181

201911E03

2018-2399

Doç. Dr. Kürşat Bora ÇARMAN

Çocukluk Çağı Non-Epileptik Paroksismal Olayların Araştırılması

Tıp Fak.

205.200,00

182

201915E02

2018-2007

Doç. Dr. Hakan ÇEVİKALP

Mini İnsansız Hava Araçları Araştırma Laboratuvarı Kurulumu

Müh.Mim.Fak.

444.422,44

183

201925A102

2019-2365

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARSLANER

Dağ Tırmanışı Etkinliğine Katılanlarının Seyahat Motivasyonlarının Akış Deneyimi Bağlamında Değerlendirmesi

Turizm Fak.

11.855,00

184

201923D03

2018-2455

Dr. Öğr. Üyesi Canan KOP BOZBAY

Etlik Piliçlerin Erken Dönem Beslenmesinde Lösin ve HMB Kullanımı

Ziraat Fak.

19.966,90

185

201923D02

2018-2460

Prof. Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU

Humik Asit Uygulamalarının Tuz Stresi Koşullarında Yetişen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Bazı Fizyolojik, Biyokimyasal ve Mineral Element Özelliklerine Etkileri

Ziraat Fak.

19.995,75

186

201915006

2019-1800

Prof. Dr. M. Celalettin BAYKUL

Fotovoltaik Panel İle Şarj Edilebilen Li-Hava Pilinin Geliştirilmesi

Müh. Mim.Fak.

69.864,65

187

201911005

2018-2249

Doç. Dr. Semra YİĞİTASLAN

Tip 2 Diyabet geliştirilmiş sıçanlarda 25(OH)D vitamini takviyesinin adipokinler ve ileri glikasyon son ürünleri üzerine etkisi

Tıp Fak.

50.048,80

188

201911E01

2018-1915

Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin AKYÜZ

Prenatal Dönemde Bağırsak Mikrobiyotasının Korunmasının Nörodejeneratif ve Alzheimer Yatkınlığı Üzerine Etkileri

Tıp Fak.

568.458,80

189

201911A204

2018-2319

Prof. Dr. Başar SIRMAGÜL

Tirozin Kinaz İnhibitörü Nilotinib ve Tedaviye Eklenen Kurkumin ve Nikorandilin Elektrokardiyogram Üzerine Etkilerinin Sıçanlarda Telemetri Sistemiyle Araştırılması

Tıp Fak.

29.804,90

190

201918004

2018-1482

Dr. Öğr. Üyesi Aybiçe TOSUN

Türkiye'de Çokkültürlü Eğitim Ortamları: Uzlaşı ve Barış Kültürünün Oluşturulması ve Eğitim

İlahiyat Fak.

19.900,00

191

201945A203

2018-2447

Doç. Dr. Ekim Onur ORHAN

Türk Popülasyonunda Mandibular Premolarların Apikal Morfolojilerinin Stereomikroskopi ile Değerlendirilmesi

Diş Hek. Fak.

19.777,00

192

201942A202

2018-2293

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU

Sağlık Çalışanlarında Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarına İlişkin Ergonomik Eğitim ve Ekipmanın Yaşam Kalitesine Etkisi

Sağlık Bil. Fak.

19.459,00

193

201945A201

2018-2373

Doç. Dr. Canan AKAY

Farklı Plazma Uygulamalarının Biyomateryallerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

Diş Hek. Fak.

28.647,60

194

201919003

2018-2456

Doç. Dr. Fatih ÇEMREK

Opec ve Opec Dışı Petrol İhracatçısı Ülkeler ile Türkiye'de, Petrol Fiyatlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi

Fen Ed. Fak.

57.624,35

195

201915002

2018-2367

Doç. Dr. Derya ÖZ AKSOY

Mikro Kabarcık Üretecinin Mekanik Hücreye Uyarlanması

Müh. Mim.Fak.

74.840,32

196

201823075

2018-2362

Doç. Dr. Duran KATAR

Seçilmiş Sater (Satureja hortensis L.) Hatlarının Farklı Ekolojik Koşullarda Verim, Verim Unsurları ve Kalite Performanslarının Belirlenmesi

Ziraat Fak.

99.953,84

197

201825D47

2018-2299

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARSLANER

Turizm Araştırmalarında Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini: Meta Analizi ile Bir Değerlendirme

Turizm Fak.

5.000,00

198

201821047

2018-2298

Prof. Dr. Cansu FİLİK İŞÇEN

Sulu Çözeltilerdeki Pestisitlerin Kesikli ve Sürekli Reaktörde Anaerobik Arıtımı

Eğitim Fak.

97.020,84

199

201819A126

2018-2321

Dr. Öğr. Üyesi Oktay BERBER

Osmanlı-Rus Diplomatik İlişkileri (1878-1905)

Fen Ed. Fak.

3.000,00

200

201819A125

2018-2436

Prof. Dr. Tamer AKAR

Balık Pullarından Elde Edilen Biyokömürün Cd(Iı) Biyosorpsiyon Potansiyeli

Fen Ed. Fak.

Kimya

14.996,28

201

201819A219

2018-2409

Doç. Dr. Onur KOYUNCU

Eskişehir ve Çevresi Euphorbia L. Taksonları Üzerinde Biyosistematik Çalışmalar

Fen Ed. Fak.

29.994,00

202

201819D46

2018-2425

Prof. Dr. Tamer AKAR

Pasif ve Aktif İmmobilizasyonun Kombine Aksiyonu ile Üretilmiş Yeni Biyosorbanın Cu2+ Biyosorpsiyon Karakteristikleri

Fen Ed. Fak.

20.000,00

203

201819046

2018-2042

Dr. Öğr. Üyesi Sema KURTARAN

Optoelektronik Uygulamalarda Kullanılabilecek CeO2 Filmlerinin Üretilmesi ve Optimizasyonu

Fen Ed. Fak.

50.883,66

204

201821A218

2018-2257

Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU

Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilere Cinsel İstismarı Önlemeye Yönelik Teknoloji Destekli Eğitimin Etkileri

Eğitim Fak.

28.946,00

205

201811A217

2018-2317

Prof. Dr. Varol ŞAHİNTÜRK

Bornil Asetat ve 6-Gingerolün Antikanser Etkilerinin MCF7 İnsan Meme Kanseri Hücre Hattı ve İnsan Meme Kanseri Kök Hücrelerinde Araştırılması

Tıp Fak.

29.964,74

206

201811A216

2018-2280

Prof. Dr. Didem TURGUT COŞAN

Long Rna Ccat2'nin Östrojen Hormon Duyarlılığı Açısından Etkisinin Meme ve Over Kanser Hücrelerinde İncelenmesi

Tıp Fak.

31.224,70

207

201811A124

2018-2228

Prof. Dr. Hülyam KURT

Endometrium Kanserli Hastalarda PTEN Gen Polimorfizmleri ile PTEN Protein Seviyesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Tıp Fak.

16.770,00

208

201819A123

2018-2338

Doç. Dr. Emine GÜMÜŞSOY

Osmanlıdan Cumhuriyete İzmir'de Açılan Yabancı Hastaneler

Fen Ed. Fak

3.650,00

209

201811D43

2018-1967

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Surhan ARDA

Deneysel Temas Yanık Modelinde Kullanılan Sıcaklık, Temas Süresi ve Uygulama Basıncının Hangisinin Yanık Derinliğinde Daha Etkin Olduğunun Araştırılması

Tıp Fak.

13.330,40

210

201841074

2018-2070

Öğr. Gör. Dr. Malik KAYA

Fiber Halka Döngü Sönümü Tekniği Kullanılarak Alzheimer Hastalığı Erken Teşhisi Çalışması

Sağlık H. MYO

119.999,40

211

201821073

2018-1944

Dr. Öğr. Üyesi Derya Genç TOSUN

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Konuşma Üreten Cihazla Temel İletişim Becerilerinin Kazandırılmasında Kullanılan Öğretim Paketinin Etkililiği

Eğitim Fak.

48.811,51

212

201819072

2018-2245

Araş. Gör. Dr. Muharrem KARAKAYA

Karabaş Martı' dan Esinlenilmiş Biyomimetik Yollarla Bir İHA Tasarlanması ve Üretimi

Fen Ed. Fak.

106.445,00

213

201819071

2018-2263

Dr. Öğr. Üyesi Ferhan KORKMAZ

Yeni Biyokatalitik Sistemler Olarak Mikromalzeme Üzerine İmmobilize Edilmiş Lakkazın Çevresel Uygulaması

Fen Ed. Fak.

56.285,77

214

201819070

2018-2368

Doç. Dr. Arzu ALTIN YAVUZ

Çoklu İç İlişki ve Aykırı Değer Olması Durumunda Lojistik Regresyon İçin Alternatif Tahmin Yöntemi

Fen Ed. Fak.

52.998,50

215

201819069

2018-2052

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU

Kaçarlar Devri İran Petrolleri (1796-1925)

Fen Ed. Fak.

50.000,00

216

201819067

2018-2204

Doç. Dr. Onur KOYUNCU

Eskişehir İlinin Bazı Flora, Fauna ve Habitat/Ekosistem İzlemesi

Fen Ed. Fak.

49.360,00

217

201811066

2018-2292

Prof. Dr. Didem TURGUT COŞAN

Over Kanser Hücreleri ile Aynı Ortamda Tutulan Meme Hücrelerinin Karakteristik ve Gen Düzeyindeki Değişimlerinin İzlenmesi

Tıp Fak.

49.800,12

218

201815G15

Araş. Gör. Dr. Mehmet Gökçe AY

Hekzagonal Bor Nitrür  içern Polimer Gres Üretimi

Müh.Mim.Fak.

10.000,00

219

201819065

2018-2142

Araş. Gör. Dr. Seniye KARAKAYA

Enerji ve Çevre Uygulamalarında Kullanılabilecek ZnO Filmlerinin Özelliklerinin Üretim Sonrası Isıl İşlem Süreçleriyle İyileştirilmesi

Fen Ed. Fak.

68.412,20

220

201838064

2018-2262

Doç. Dr. Pınar AYTAR ÇELİK

Yüksek Bor İçerikli Çevrelerdeki Bakteriyel Çeşitliliğin Kültüre Bağımlı Ce Kültürden Bağımsız Yeni Nesi Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi

Fen Bil.Ent.

99.981,39

221

201811063

2018-1844

Dr. Öğr. Üyesi Şenay YILMAZ

Plevral Efüzyonlarda Biyolojik Belirteçlerin Hasta Yönetimindeki Yeri

Tıp Fak.

50.448,92

222

201811062

2018-2255

Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU

Türkiye'den Hac ve Ümre Nedeni ile Suudi Arabistan'a Gidecek Kişilerde Seyahat Öncesi ve Sonrası Meningokok Taşıyıcılığı Sıklığı, Serogrup Dağılımı ve İlişkili Faktörler

Tıp Fak.

50.000,00

223

201819061

2018-1739

Prof. Dr. Ebru BİRLİK ÖZKÜTÜK

Cannabinoid TİP 1 Reseptör Kullanılarak ∆-9-Tetrahidrocannabitol (∆9-THC) Tayinine Yönelik Potansiyometrik Sensör Geliştirilmesi

    Fen Ed. Fak.

114.862,46

224

201819060

2018-1900

Araş. Gör. Dr. Okan SEZER

Jasione L. (Campanulaceae) Cinsinde Bazı Taksonomik Çalışmalar

Fen Ed.Fak.

48.033,00

225

201811D48

2018-1454

Doç. Dr. Semra YİĞİTASLAN

Sıçanlarda Siklofosfamid Uygulamasına Bağlı Testis Hasarının Önlenmesinde ve/veya Tedavi Edilmesinde Taurinin Etkisi

Tıp Fak.

19.761,48

226

201823G14

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul KARAŞ

Bitki Yetiştiriciliğinde Taban Gübrelemesinde Sıvı Kimyasal Gübre Uygulama Ekipmanı

Ziraat Fak.

10.000,00

227

201811G13

Prof. Dr. Armağan İNCESULU

Yapay Zeka Tekniği ile Vestibüler Rehabilitasyon Tedavisinin İnteraktif Olarak Uygulama Sistemi

Tıp Fak.

10.000,00

228

201811G12

Prof. Dr. Elif DOYUKKARTAL

Tıbbi Atık Ayrıştırma Sistemi

Tıp Fak.

10.000,00

229

201815G11

Doç. Dr. İbrahim ÇELİKYÜREK

Sıvı ve/veya Gaz Her Türlü Yakıt ile Çalışabilen Yüksek Verimli ve Yüksek Performanslı Motor Tasarımı ve İmalatı

Müh.Mim.Fak.

10.000,00

230

201815G10

Doç. Dr. Semih ERGİN

Küp Kodu (Cube-Code): EEG Tabanlı Özgün bir Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi

Müh.Mim.Fak.

10.000,00

231

201815C102

2017-1861

Doç. Dr. Melih Cemal KUŞHAN

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Sıcak Ultrasonik Yardımlı Tornalama İşleminin İncelenmesi

Müh. Mim.Fak.

86.571,55

232

201819056

2018-2278

Prof. Dr. Nuri KAVAK

Kırım Tatarlarında Aile 1700-1750 (Şeriyye Sicillerine Göre)

Fen Ed. Fak

41.576,96

233

201811A214

2018-2146

Prof. Dr. Varol ŞAHİNTÜRK

Akrilamitin C6 Sıçan Glioma Hücreleri Üzerindeki Toksik Etkisine Karşı Timokinon ve Kuersetinin Etkilerinin Araştırılması

Tıp Fak.

29.991,73

234

201819055

2018-1966

Araş. Gör. Dr. İslam KAVAS

İbn Haldun'dan Günümüze, 'Milletler Neden Yükselir ve Çöker?

Fen Ed. Fak.

6.821,27

235

201837A212

2018-2268

Prof. Dr. Remzi GÜRLER

Nanokristalin Alüminyum ve Gümüş Tozlarına Çözünen(metal) Eklenerek Termal Kararlılık Davranışının Araştırılması

Metalurji Enst.

28.466,80

236

201815054

2018-2233

Dr. Öğr. Üyesi Şafak BİLGİÇ

Kil Tabanlı Geopolimerlerin Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi

Müh. Mim.Fak.

48.103,50

237

201811052

2018-2148

Dr. Öğr. Üyesi Meltem DİNLEYİCİ

Anne Sütü Mikrobiyota İçeriğinin Doğum Şekli ve Gestasyon Haftasına Göre Değerlendirilmesi

Tıp Fak.

50.000,00

238

201842051

2018-1961

Prof. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN

Primipar Kadınlarda Postpartum Disparoni ve Cinsel Fonksiyon: Prospektif Kohort Çalışması

Sağlık Bil. Fak.

48.867,40

239

201819A210

2018-2242

Doç. Dr. İbrahim İlker AKÇA

R-Cebiroid Çaprazlanmış Modülleri Üzerine

Fen Ed. Fak.

3.500,00

240

201845D37

2018-815

Dr. Öğr. Üyesi Canan AKAY

Dental Biyomateryallerin Antimikrobiyal Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Nano Partiküllerin Etkisi

Diş Hek. Fak.

19.768,00

241

201811D35

2018-2154

Prof. Dr. Özcan BÖR

Akut ve Kronik İdiyopatik Trombositopenik Purpura Tanılı Çocuk Hastalarda Tiyol/Disülfit Dengesi ve Oksidatif Stres Parametreleri

Tıp Fak.

4.999,00

242

201815049

2018-2097

Araş. Gör. Dr. Abdülkadir ÖZDEN

Asfalt Betonu Sürtünme Özelliklerinin Belirlenmesi

Müh. Mim.Fak.

75.000,00

243

201819047

2018-2244

Araş. Gör. Dr. Kadir EMİR

Globular Yardımıyla Cebirsel ve Kategoriksel Yapıların Modellenmesi

Fen Ed. Fak.

101.057,20

244

 

201811046

2018-2036

Prof. Dr.  Ener Çağrı DİNLEYİCİ

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Sepsis Tanısı Alan Hastalarda İntestinal ve Nazofaringeal Mikrobiyota Analizi

Tıp Fak.

50.000,00

245

201819G09

Doç. Dr. Alper ODABAŞ

Video ile İnsan Hareketlerinden Cümle Oluşturma

Fen Ed. Fak.

10.000

246

 

201819G08

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk ASLAN

Video ile İnsan Hareketlerinden Cümle Oluşturan Yazılımın Kullanıldığı bir Kioks

Fen Ed. Fak

10.000

247

201844G07

Dr. Öğr. Üyesi Selim GÜRGEN

Koruyuculuğu Artıran Seramik Toz Katkılı Kayma Altında Katılaşan Sıvı İçerikli Zırh Kumaşı

EMYO

10.000

248

201815G06

Doç. Dr. Eyyüp GÜLBANDILAR

Temazsız Ayak Bileği Eklem Ölçüm Cihazı Tasarımı

Müh. Mim.Fak.

10.000

249

201818045

2017-1852

 

Dr. Öğr. Üyesi Erşahin Ahmet AYHÜN

Eskişehir Camilerinin Fiziki Çevre Açısından Değerlendirilmesi (Osmanlı Coğrafyasındaki Bazı Örnek Camilerle Karşılaştırma)

İlahiyat Fak.

47.192,40

250

201815044

2018-2065

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AVCI

Geliştirilecek Yüksek Hassasiyetteki Elektrokimyasal Sensör Sistemi ile Ülkemiz Deniz Canlılarında Domoik Asidin ve Deniz Kirliliğinin İncelenmesi

Müh.Mim.Fak.

123.635,00

251

201842A209

2018-2205

Prof. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN

Angle Doğum Ağrısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Nonfarmakolojik Yöntem Kullanılarak Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Sağlık Bil. Fak.

18.100,00

252

201846D27

Dr. Öğr. Üyesi Sibel GÜNEŞ

İnsan Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Pankreatik Progitör Hücrelere Farklılaşması

Hücresel Ted. Kök Hücre Mrkz.

26.000,00

253

201811D24

2018-1722

Prof. Dr. Cengiz KORKMAZ

Ankilozan Spondilit Hastalarında Ürolitiazis Gelişiminde Barsak İnflamasyonunun Değerlendirilmesi

Tıp Fak.

21.230,00

254

201846042

Doç. Dr. Ayla EKER SARIBOYACI

İnsan Adipoz Doku Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin (İad-mkh) Osteojenik Aktivitelerindeki Wnt/beta-katenin ve BMP Yolaklarının Rolü

Hücresel Ted. Kök Hücre Mrk

66.650,00

255

201819041

2018-2090

Doç. Dr. Dursun IRK

Zamana Göre İkinci Mertebeden Bazı Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Yüksek Doğruluklu Sayısal Çözümleri

Fen Ed. Fak.

10.500,00

256

201815038

2017-1741

Dr. Öğr. Üyesi Sıdıka Mine TOKER

Metalik İmplant Malzemelerinde Mikroyapı Kontrolü ile Biyouyumluluğu İyileştirecek Yöntemler Geliştirilmesi

Müh.Mim.Fak.

54.991,33

257

201811037

2018-2092

Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ

Malign Plevral Mezotelyomalı Hastaların Tedavi Takibinde ve Prognoz Analizinde miRNA'ların Yeri

Tıp Fak.

49.257,21

258

201811036

2018-2041

Prof. Dr. Güntülü AK

Malign Plevral Mezotelyomalı Hastaların Tedavi Takibinde Biyolojik Belirteçlerin Yeri; Boylamsal Analiz

Tıp Fak.

49.646,77

259

201811035

2018-2212

Doç. Dr. Kürşat Bora ÇARMAN

Çocukluk Çağı Dirençli Epilepsi Hastalarında Mikrorna Ekspresyonun Araştırılması

Tıp Fak.

49.999,68

260

201811034

2017-1781

Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜKAY

Hemoroid Tedavisinde Superior Rektal Arter Embolizasyonu: 500-700 ve 700-900 Mikron Embolizan Mikrosferik Partiküllerin Karşılaştırılması

Tıp Fak.

48.600,00

261

201811033

2018-2138

Prof. Dr. Ulukan İNAN

Tavşanlarda Tam Kat Eklem Kıkırdak Yaralanmasının Onarımında Sinoviyal Sıvı Kök Hücre Kökenli Eksozomların Etkisi

Tıp Fak.

150.000,00

262

201815G05

Doç. Dr. İbrahim ÇELİKYÜREK

Lamine Yapılı Metalik Fren Balata Malzemesi

Müh.Mim.Fak.

10.000,00

263

201819G04

Doç. Dr. Alper ODABAŞ

Engelsiz Çeviri

Fen Ed. Fak.

10.000,00

264

201815G03

Dr. Öğr. Üyesi Bedri BAKSAN

Düşük Ergime Sıcaklıklı Döküm Parçalar için Geri Dönüştürülebilir İnorganik Maça Malzemesi Tasarımı

Müh.Mim.Fak.

10.000,00

265

201819G02

Öğr. Gör. Dr. Gökhan DİKMEN

Pellet Hazırlama Seti

Fen Ed. Fak.

10.000,00

266

201815A207

2018-2025

Doç. Dr. Macid NURBAŞ

Çeşitli İmplantlarda Kaplama Malzemesi Olarak Biyoaktif Camların Araştırılması

Müh.Mim.Fak.

29.988,53

267

201846D23

Doç. Dr. Ayla Eker SARIBOYACI

Fibronektin ve Laminin Kaplanmış Yüzeylerin İnsan Adipoz Doku Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerinde Yara İyileşme Kapasitesine Etkisi

Kök Hücre Merkezi

20.000,00

268

201841031

2018-2117

Dr. Öğr. Üyesi Şadiye ÇAKMAK

60-80 Kütle Bölgesindeki Germanyum İzotoplarına ve 50 - 70 Kütle Bölgesindeki Çinko İzotoplarına ait Gamow-Teller Geçiş Özelliklerinin Qrpa Yöntemleriyle İncelenmesi

S.H.M.Y.O.

26.225,00

269

201823A206

2018-1985

Dr. Öğr. Üyesi Duran KATAR

Farklı Organik Gübre ve Azot Dozlarının Mentha x piperita L. ve Mentha spicata L. Genotiplerinin Tarımsal ve Kalite Özelliklerine Etkisi

Ziraat Fak.

29.973,36

270

201819029

2017-1927

Araş. Gör. Dr. Uğur Gökhan İŞSEVER

Oksiflorür ZnTeTa Camların Sentezi ve Karakterizasyonu

Fen Ed. Fak.

59.332,14

271

201811D09

2018-2004

Araş. Gör. Dr. Mete ÖZKURT

HEPG2 Hücre Kültüründe TNF-alfa ve LPS'nin Eritropoetin İnhibisyonu Üzerine Quercetinin Etkisi

Tıp Fak

20.000,00

272

201811A204

2018-1996

Prof. Dr. Onur ARMAĞAN

Fibromyalji Hastalarında K1-K2 Vitamin Düzeyleri ve Hastalığa Etkisi

Tıp Fak.

33.935,00

273

201815A203

2018-1995

Doç. Dr. Özgür KARAOĞLU

Galatya Volkanik Provensi'nin (Orta Anadolu) Batı Kesimine (Güdül, Kıbrıscık) Ait Volkanik Kayaçların Jeokronolojik Açıdan İncelenmesi

Müh.Mim.Fak.

43.417,60

274

201819026

2018-1987

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇALIŞKAN

Ülkemizde Geniş Yayılışa Sahip Dsymachus (Diptera: Asilidae) Cinsinin Bazı Türlerinin COI Gen Bölgesi İle Filogenetik İlişkilerinin Analizi

Fen Ed. Fak.

73.816,00

275

201819021

2017-1908

Doç. Dr. Davut Ümit ŞİRİN

Orta Anadolu Bölgesi Simuliidae (Diptera) Tür Çeşitliliğinin Morfolojik ve Moleküler Sistematik Yöntemler ile Araştırılması

Fen Ed. Fak.

49.983,00

276

201811019

2017-1803

Doç. Dr. Orhan Tansel KORKMAZ

Deneysel Parkinson Modellerinde Vazoaktif İntestinal Peptid (VİP)'in Striatum ve Substansia Nigra'daki α-Sinüklein Birikimine ve Nörogeneze Olan Etkisinin Araştırılması

Tıp Fak.

99.494,10

277

201846C401

Prof. Dr. Ahmet ÇABUK

ETTOM Kapasite Arttırım Projesi

ETTOM

270.720,00

278

201815015

2017-1836

Yrd. Doç. Dr. Hülya ERKOYUN

Orhaneli ve Keles (Bursa) Kömür Yataklarındaki Kömürlerle Ara Katkılı Kil Minerallerinin Dağılımı, Mineralojik, Jeokimyasal ve İzotopik Karakterizasyonları ile Kökenlerinin İrdelenmesi

Müh. Mim.Fak.

49.992,05

279

201821A201

2018-1981

Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ

Yabancı Dil Kaygısının İngilizce Başarısına Etkisinde Öğrenci Katılımının Rolü

Eğitim Fak.

 7.015,00

280

201811D06

2017-1691

Yrd. Doç. Dr. Zeynep CANAN ÖZDEMİR

Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocuklarda Oksidatif Stres Belirteçleri, Micro Rna Düzeyleri ve Tromboelastometri Profili

Tıp Fak.

17.186,00

281

201845013

2017-1409

Yrd. Doç. Dr. Betül GÜNEŞ

Atmosferik Soğuk Plazmanın (ASP) Farklı Dolum Teknikleriyle Birlikte Kullanılan Kalsiyum Silikat Esaslı Kanal Dolgu Patının Dentinal Tübül Penetrasyonuna Olan Etkisi

Diş Hek. Fak.

52.869,00

282

201815011

2017-1936

Doç. Dr. Seyhan ÖNDER

Manyezit Sektöründe Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Psikososyal Tehlikelerinin Değerlendirilmesi

Müh.Mim.Fak.

34.295,80

283

201811010

2017-1880

Prof. Dr. Tercan US

Hepatit C Virüs enfeksiyonlarının tanı ve tedavi izleminde, HCV Kor antijen düzeylerinin HCV RNA düzeyleri ile korelasyonunun değerlendirilmesi

Tıp Fak.

50.000,00

284

201815C301

2018-1951

Doç. Dr. Hakan GAŞAN

Aşınma Direnci Artırılmış Medikal Matkap Ucu Tasarımı, İmalatı ve Karakterizasyonu

Müh.Mim.Fak.

199.999,08

285

201811003

2017-1845

Doç. Dr. Uğur TOPRAK

Baş Boyun Skuamöz Hücreli Kanserlerinde Lenf Nodu Metastazı/Primer Tümör Bilgisayarlı Tomografik Atenuasyon Oranı, Pet-Bt Suv Oranı Yerine Kullanılabilir Mi?

Tıp Fak.

4.309,20

286

201815G01

Yrd. Doç. Dr. Bedri BAKSAN

Düşük Ergime Sıcaklıklı Döküm Parçalar için geri Dönüştürülebilir İnorganik Maça Malzemesi Tasarımı

Müh.Mim.Fak.

10.000,00

287

201711E10

2017-1864

Yrd. Doç. Dr. Melih VELİPAŞAOĞLU

Çift Balonlu Servikal Olgunlaştırma Kateterinin Multipar ve Nullipar Olgularda Servikal Kısalma ve Silinme Hızına Etkisinin Transvajinal Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi

Tıp Fak.

268.437,60

288

201742G09

Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZKARAMAN

Ankilozan Spondilit Hastalarının Sub Cutan Anti- TNF Tedavi Uyumunun Arttırılmasına Yönelik Mobil Uygulama

Sağlık Bil. Fak

10.000,00

289

201742G08

Doç. Dr. Güler BALCI ALPARSLAN

El Osteoartrozlu Hastalarda Ağrı ve El Fonksiyonları Üzerine keten Tohumu Lapası Kompresi Uygulaması: Bir Yöntem

Sağlık Bil. Fak.

10.000

290

201742G07

Doç. Dr. Güler BALCI ALPARSLAN

El Osteoartrozlu Hastalarda Ağrı ve El Fonksiyonlarına Etki için Keten Tohumlu Eldiven

Sağlık Bil. Fak.

10.000

291

201711D44

2017-1758

Doç. Dr. Neslihan ANDIÇ 

Nötrofil, Lenfosit ve Monosit Hacim, Geçirgenlik ve Dağılım Parametrelerinin Enfeksiyon ve İnflamasyon Tanı ve Takibinde Kullanılması

Tıp Fak.

4.140,00

292

201711A247

2017-1784

Prof. Dr. Ferruh YÜCEL

Sıçanlarda Valproik Asit ile İndüklenen Otizm Modelinde Cerebellum Morfolojisinin Stereolojik Olarak İncelenmesi

Tıp Fak.

29.997,64

293

201711043

2017-1771

Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ

Topiramatın Öngörülemeyen Hafif Kronik Strese Maruz Kalan Sıçanlarda Öğrenme ve Hafıza Üzerine Etkileri

Tıp Fak.

57.157,88

294

201719041

2017-1738

Prof. Dr. Suat PAT

Bazı Oksitli İnce Filmlerin Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Fen Ed Fak.

65.314,68

295

201711A239

2017-1774

Prof. Dr. Yasemin AYDIN

Postmenopozal Hipertansif Sıçanlarda Karvakrolün Kardiyovasküler ve Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Tıp Fak.

24.487,90

296

201723038

2017-1721

Doç. Dr. Nihal KAYAN

Fosforlu Gübre ve Farklı Bakteri Uygulamalarının Fasulye'nin (phaseolus vulgaris l.) Verim ve Besin Elementi İçeriğine Etkilerinin Araştırılması

Ziraat Fak.

49.809,42

297

201744037

2017-1624

 

 Doç. Dr.   Mustafa Özgür ÖTEYAKA

Yeni Biyoçözünebilir Magnezyum (Mg)-İtriyum (Y) Esaslı İmplant Alaşım Malzeme Geliştirilmesi ve Korozyon Özelliklerinin İncelenmesi

             EMYO

50.000,00

298

201711E07

2017-1698

Prof. Dr. Funda TAŞCIOĞLU BERKAN

Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi

Tıp Fak.

398.390,00

299

201746E05

Prof. Dr. Vural BÜTÜN

Biyolojik, Organik ve İnorganik Malzemelerin Elektron Mikroskoplar ile Görüntüleme ve İleri Nitel-Nicel Yapı Analizleri.

A.R.U.M.

6.392,800,0

300

201715G06

Doç. Dr. Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK

Yürünebilir Eskişehir projesi kapsamında, Eskişehir kent kimliğine uygun, yol bulma niteliğin, arttıracak ‘Yaya Odaklı Bilgilendirici/Grafiksel Tabela’ dilinin oluşturulması

Müh.Mim.Fak.

10.000,00

301

201746G05

Doç. Dr. Ayla EKER SARIBOYACI

B- Hücre Toleransı ve Programlanmış Matriksler: Otoimmun Ataklardan Kaçınabilen ve İnsülin Salgılayan Yeni Nesil Pankreatik Doku

 Hücresel Tedavi Kök Hücre Merkz.

10.000,00

302

201715G04

Araş. Gör. Dr. Mehmet Gökçe AY

Kaynaklı Yüzey Kaplama Malzemelerinin Testini Kolaylaştırmak için Bir Yöntem

Müh.Mim.Fak.

10.000

303

201719G03

Prof. Dr. Ahmet ÇABUK

Tambur Tipi Reaktörlerde Fungal Biyolojik İşlemlerle Yüksek Kül ve Kükürt İçerikli Linyitlerin İyileştirilmesi

Fen Ed. Fak.

12.800

304

201715D32

2017-1690

Prof. Dr. Eşref ÜNLÜOĞLU

Fiber Takviyeli Polimer Donatının (FRP) Kiriş Dayanımına Etkisinin Araştırılması

Müh.Mim.Fak.

19.999,99

305

201717034

Doç. Dr. Füsun YENİLMEZ

Kadın Olmak: Geniş Perspektifli Farkındalık Eğitimi Üzerinden Karşılaştırmalı Analiz

İ.İ.B.F.

50.000,00

306

201719033

2017-1649

Prof. Dr. Zekeriya ARVASİ

3-Boyutlu Grupların Sınıflandırılması

Fen Ed. Fak.

35.971,20

307

201719027

2017-1561

Yrd. Doç. Dr. Sibel  KOCAER

Karşılaştırmalı Edebiyat: Tartışmalar, Ayrışmalar ve Yönelimler

Fen Ed. Fak.

39.603,37

308

201715G02

Doç. Dr. Ender DEMİREL

Ozon ve Klor Temas Tanklarının Karışım Verimlerinin Arttırılması ve Enerji Tüketiminin Azaltılması için Yeni bir Perde Tasarımı

Müh.Mim.Fak.

71.650,00

309

201721A227

2017-1577

Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Okumayı Geliştirme Programının (ESOGÜ OGEP) Etkililiğinin İncelenmesi

Eğitim Fak.

16.610,00

310

201715021

2017-1426

Yrd. Doç. Dr. Ceyda BİLGİÇ

Polimer Zeolit Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi

Müh.Mim. Fak.

70.943,00

311

201715020

2017-1476

Prof. Dr. Emin KAHYA

Metal Endüstrisinde Çevre Koşullarının Analizi

Müh.Mim.Fak.

47.634,00

312

201715G01

Prof. Dr. Mevlana Celalettin BAYKUL

Güneş Kolektörlerinin ve Güneş Pillerinin En Uygun Eğim Açısını Belirleyen Bir Sistem

Müh.Mim.Fak.

100.000,00

313

201723013

2017-1420

Prof. Dr. Ali KOÇ

Sündiken Dağları Bozdağ Bölgesi Meralarının Bitki Örtüsünün Yapısı, Ot Verimi ve Kalitesinin Mevsimsel D        eğişiminin Belirlenmesi

Ziraat Fak.

49.003,91

314

201745011

2017-1479

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Şevki BAYRAKDAR

Eskişehir İli ve Çevresindeki Kranio-Fasiyal ve Oral Bulgu İçeren Genetik Sendromlu Bireylerin Sefalometrik ve Yapısal Karakteristiklerinin Belirlenmesi Amacıyla Dijital Özellikli Bölgesel Veri Tabanı Oluşturulması

Diş Hek.

50.000,00

315

201711003

2016-1219

Öğr. Gör. Dr. Nilüfer DEMİRSOY

Birinci Basamak Sağlık Uygulamalarında Spiritualite: HOPE ve Spiritual Health Inventory-For Patient(SHI-P) ölçüm araçlarının kültürel uyarlaması

Tıp Fak.

33.631,98

316

201711E02

2017-1462

Prof. Dr. Birsen UÇAR

Perkütan Transkateter Yolla Atriyal Septal Defekt ve Ventriküler Septal Defekt Kapatmalarda 2D ve 3D Transtorasik ve Transözefajial Ekokardiyografinin Karşılaştırılması

Tıp Fak

1.076.104,22

317

201615059

2016-1037

Doç. Dr. Yeliz AŞÇI

Farklı Endüstriyel Atıksuların ileri Oksidasyon Yöntemleriyle Arıtımının İncelenmesi

Müh.Mim.Fak.

94.432,14

318

201615C107

2016-1072

Yrd. Doç. Dr. Nurşen KOÇ

SrB6 Sentezi ve Reaksiyon Mekanizmalarının Termodinamik Açıdan İrdelenmesi

Müh.Mim.Fak.

108.484,35

319

201619A232

2016-1345

Araş. Gör. Dr. Muharrem KARAKAYA

Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar İllerinde Yaşayan Büyük Toy Kuşu (Otis tarda, Linneaus 1758)'nun Davranış ve Populasyon Özellikleri

Fen Ed. Fak.

24.045,00

320

201623055

2016-1188

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAŞ

Etkili Kök Derinliklerine Göre Değişken Oranlı Sulama Suyunun Şeker Pancarının Verim, Sulama Suyu Kullanım Randımanı ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkilerinin Belirlenmesi

Ziraat Fak.

98.766,00

321

201623C301

2016-1181

Doç. Dr. Yasemin EVRENESOĞLU 

Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) Hastalığı ile Testlenmiş F1 Melez Armut (Pyrus communis L.) Populasyonda Ümitvar Tiplerin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerin Belirlenmesi

Ziraat Fak.

246.418,45

322

201623A228

2016-1173

Yrd. Doç. Dr. Zehra AYTAÇ

Reyhan (Ocimum basilicum L.) Bitkisinde Farklı Sulama Seviyelerinin ve Hümik Asit Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Unsurlarına Etkileri

Ziraat Fak.

24.999,10

323

201623023

2015-900

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya KIYMA

Gezinme Alanındaki Bitki Çeşidinin Serbest Otlaklı Sistemde Yetiştirilen Etlik Piliçlerde Performans ve Et Kalitesi Üzerine Etkileri

Ziraat Fak.

87.700,77

324

201619C202

2015-841

Prof. Dr. M. Celalettin BAYKUL

ZnO Nanoçubukların Yüzey Alanlarının Nano Ölçekte Sıcaklığa Göre Değişiminin İncelenmesi

Fen Ed. Fak.

190.346,33

325

201611004

2015-870

Prof. Dr. Oğuz Osman ERDİNÇ

Nöropatisi Olan ve Olmayan Diyabetik Hastaların Stimüle Tek Lif EMG ile Değerlendirilmesi

Tıp Fak.

99.937,07